Người tiêu dùng

Là những cá nhân, tập thể hàng ngày hàng giờ phải làm công việc lặp đi lặp lại. Chúng ta chỉ nhìn thấy những ngôi nhà thông minh được điều khiển bằng giọng nói tiếng anh. Nhưng với VAIS, ngôi nhà thông minh đã có thể nhận dạng được TV. 

bulletCreated with Sketch.

Hỗ trợ phóng viên gỡ băng ghi âm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

 • Nhiều định dạng
 •  Chuẩn hóa câu
 •  Tốc độ xử lý = 1/5 thời gian

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

bulletCreated with Sketch.

Hỗ trợ sinh viên gỡ băng các buổi học trên giảng đường.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

 • Productivity: Reduce transcribing time after the meeting.
 • Transparency: Ensuring objectivity when recording minutes.
 • Data Digitization: helps store and search content quickly and easily.
 • Ease of Control: double check the corresponding text and audio when needed.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

bulletCreated with Sketch.

Tích hợp với phần cứng tạo ra Giải pháp nhà thông minh của người Việt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

 • Productivity: Reduce transcribing time after the meeting.
 • Transparency: Ensuring objectivity when recording minutes.
 • Data Digitization: helps store and search content quickly and easily.
 • Ease of Control: double check the corresponding text and audio when needed.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.