Dịch văn bản

Câu hỏi thường gặp

Hệ thống dịch văn bản là gì?

Dịch văn bản là hệ thống dịch một văn bản giữa 2 ngôn ngữ khác nhau.


Kĩ thuật nào được sử dụng?

Chúng tôi sử dụng công nghệ mới nhất attentional neural networks.


Những ngôn ngữ nào đang được hỗ trợ?

Hiện tại chúng tôi đang hỗ trợ 2 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh.


Tích hợp dịch vụ vào ứng dụng bên thứ 3

Chúng tôi cung cấp APIs endpoint  cho lập trình viên có thể dễ dàng tích hợp dịch vụ TTS vào ứng dụng một cách dễ dàng.


Hợp tác nghiên cứu

Chúng tôi luôn sẵn sàng hợp tác để phát triển các công nghệ AI cho tiếng Việt. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.