News

2

Apr 17

Nâng cấp giọng concatenation

Giọng tổng hợp dựa trên công nghệ concatenation mới được chúng tôi cập nhật phiên bản mới với các thay...
Read More

15

Feb 17

Nâng cấp giọng HMM

Demo Giọng tổng hợp dựa trên HMM mới được chúng tôi cập nhật phiên bản mới với các thay đổi...
Read More

14

Feb 17

Ra mắt framework huấn luyện mô hình tổng hợp tiếng nói tiếng Việt

Nhóm nghiên cứu VAIS ra mắt framework huấn luyện mô hình tổng hợp tiếng nói tiếng Việt dựa trên Hidden semi-Markov...
Read More