Gỡ băng Phiên họp chất vấn Chiều 7/11/2019

 Xin mời Quốc hội bắt đầu làm việc phiên chiều nay

Lê Vĩnh Tân (Bộ trưởng Bộ nội vụ)

 Kính thưa Quốc hội  chiều nay  chúng ta sẽ tiếp tục nghe Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân trả lời chất vấn Bộ trưởng  Kính thưa Quốc hội  tôi xin trả lời chất vấn những câu hỏi của sáng hôm nay  các đại biểu Quốc hội đã nêu  về vấn đề tinh giản biên chế  theo ý kiến của đại biểu Cầu  trong báo cáo  của Bộ Nội vụ  về thực hiện trả lời chất vấn theo ba giải quyết số 33  cũng như báo cáo và trả lời chuẩn bị cho 5 nhóm nội dung 3 nhóm vấn đề nội dung của Bộ Nội vụ chúng tôi có ghi rất rõ về vấn đề tinh giản biên chế  riêng về bộ mỗi bộ tinh giản biên chế bao nhiêu  xin phép với đại biểu cầu chúng tôi sẽ gửi bằng văn bản cho đại biểu thống kê hiện nay chúng tôi chưa từng đơn vị  riêng đối với Bộ Nội vụ  theo yêu cầu phải cầu xin báo cáo  đại biểu   là qua việc sắp xếp theo tinh thần Nghị quyết, 18-19   đơn vị trực thuộc Bộ Nội vụ từ 24 đơn vị giảm xuống còn 2 đơn vị, chúng tôi đã giải thể một trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức   đơn vị trực thuộc Bộ và sắp xếp cơ cấu quốc phòng Bộ Nội vụ giảm 14 phòng hiện nay không có vụ nào còn phòng,  không có bộ nào đối với các đơn vị trực thuộc thì chúng tôi đã giảm 19 đơn vị trực thuộc phía bên trong  cơ cấu bên trong đơn vị trực thuộc và chúng tôi đã giảm tất cả   ba đơn vị đào tạo của các đơn vị trực thuộc gom    chức năng, nhiệm vụ đào tạo của các đơn vị trực thuộc này về cho học viện hành chính quốc gia và nội vụ.  Vì vậy, nếu sắp xếp   theo Quyết định 705 của Chính phủ về sắp xếp đơn vị đào tạo đối với các bộ, ngành Trung ương, Bộ Nội vụ là đơn vị tiên phong làm đầu tiên.   Chúng tôi chỉ có một đơn vị làm công tác đào tạo, bồi dưỡng học viện hành chính quốc gia,  biên chế  của Bộ Nội vụ được giao năm 2015 là 639 người   nếu tính số giảm biên chế. Chúng tôi tổng cộng đến giờ này có 76 người  tức là đạt trên 10%  nhưng thực hiện cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức  chúng tôi vừa rồi thu lại 28 người  tức là giảm đi và thu lại 50%   tám người thực chất chúng tôi giảm hiện nay là 48 người  số biên chế dự phòng Bộ Nội vụ hiện nay còn 64 người  chúng tôi chưa thu  68 người này để giải quyết gì  trường hợp những đơn vị nào thiếu đột xuất   sẽ lấy từ 68 người 64 người trong phòng này. Chúng tôi bổ sung cho đơn vị có nhiệm vụ tăng thêm,  đối với những đơn vị mà chúng tôi không cần thiết phải giữ biên chế. Chúng tôi lại rút bớt  để tăng biên chế dự phòng. Như vậy, mục tiêu đến năm 2021  theo quy định, Nghị quyết 39 chỉ cần giảm 10% Bộ Nội vụ đăng ký giảm 15%  và báo cáo với 15% là nằm trong tay của Bộ Nội vụ  hiện nay chúng tôi đã giảm 10%    còn 64 người này chúng tôi chưa nhận  . Chúng tôi nếu trường hợp không bổ sung thêm  chúng tôi sẽ giảm trên 15% biên chế  sắp xếp đơn vị đào tạo Bộ Nội vụ lần trước và báo cáo với Quốc hội  việc xây dựng trụ sở cơ quan mới  trả lại cơ quan cũ đã được Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh Bộ Nội vụ là đơn vị đầu tiên chúng tôi đã trả trụ sở 37 Nguyễn Bỉnh Khiêm cho Chính phủ năm 2017  chúng tôi đã trả rồi  hiện nay chúng tôi là một trong những đơn vị xây trụ sở mới trả xe cũ đầu tiên   chúng tôi gom tất cả những gì còn lại về ở chung trong cơ sở của Bộ Nội vụ như thế.  về vấn đề tinh giản biên chế  tinh gọn bộ máy  nhất là đối với cán bộ cấp xã hiện nay  Đây là vấn đề về báo cáo với đại biểu Quốc hội  nếu sắp xếp sắp tới chúng ta thực hiện  theo tinh thần Nghị quyết 32 của Thủ tướng Chính phủ   nghị quyết 653 của Quốc hội  sắp xếp lại các đơn vị hành chính sắp chết theo tinh thần Nghị định 34 tức giảm bình quân mỗi xã. 2 Công chức  từ 8 đến 9  những người hoạt động không chuyên trách  số lượng sắp xếp này. Thưa các vị đại biểu rất lớn  lộ trình tổ chức triển khai thực hiện vấn đề này. Bộ Nội vụ đã báo cáo của Chính phủ trong phiên họp thường kỳ tháng 9  đề nghị Thủ tướng Chính phủ đưa vào nghị quyết cho chủ trương, lộ trình để sắp xếp theo Nghị định 34   Theo đề nghị của tỉnh.  tôi được biết phần lớn một số tỉnh đã tự sắp xếp xong hết rồi, tức là số người hoạt động không chuyên trách và thậm chí công chức cấp xã, các địa phương chưa thu đủ nên giảm chỉ có hai người   hoặc 8 người phụ trách một số địa phương thì người ta đã làm xong   tôi lấy thí dụ như Yên Bái, Yên Bái đã làm xong hết rồi6   Tuy nhiên, còn một số đơn vị thì người ta thấy cách sắp xếp hiện nay cần có lộ trình và Thủ tướng đã chỉ đạo kết hợp với việc thực hiện Nghị quyết số 653   chúng ta có giải quyết cho phù hợp. Riêng về sắp xếp, bố trí hơn 600 xã và 10 huyện,  không     600 xã và 10  huyện     báo cáo với các đồng chí tất cả những  công chức và hoạt động không chuyên trách đều được thể hiện trong đề án  được duyệt  theo báo cáo của tỉnh  một số việc sắp xếp lại  tức là sắp xếp bố trí lại được khoảng 681 cán bộ công chức  Trong số đó còn dôi dư khoảng 385 người  trong 385 người sắp chết trong vòng 5 năm  đối với cấp xã thì có thể bố trí lại ngay là 8296 cán bộ, công chức  số dôi dư 9234 người  Tuy vậy, nếu thực hiện chính sách ngay có thể giải quyết được là 4649 người  và thực hiện chính sách này chúng ta đã sắp xếp đơn vị hành chính thực hiện theo 18113 để tinh giản biên chế  thực hiện theo Nghị định 26 của Chính phủ không tái cử  Ngoài ra, thực hiện chế độ thu Việt và chế độ khác do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định hỗ trợ thêm ngân sách của địa phương, các cân đối được phân phối để thêm  ngoài những chính sách quy định chung của Nhà nước  đối với những người hoạt động không chuyên trách  dự kiến sau khi sắp xếp bố trí lại được là 4883 người  vậy là dôi dư là 5868 người  những người hoạt động không chuyên trách số này. Chúng tôi khuyến khích các địa phương  chúng ta nên tiếp nhận công chức những người hoạt động không chuyên trách cấp xã   có thể chúng ta tuyển lên thành công chức của cấp huyện   từ từ công chức cấp xã từ công chức cấp xã đủ điều kiện chúng ta tiếp nhận thành công chức cấp huyện kết hợp với việc giảm mỗi xã 8 đến 9 những người hoạt động chuyên trách và thực hiện chế độ kiêm nhiệm  tư theo Nghị định 34 từ 20% đến 50% cho đổi việc khuyến khích về chế độ sắp xếp của cấp xã, cấp huyện đã có lộ trình như thế thì vấn đề còn lại ở đây tôi đề nghị Hội đồng nhân dân  giám sát  Uỷ ban nhân dân trong việc tổ chức thực hiện Đề án đã được thông qua và đã được Quốc hội phê duyệt thì cố gắng làm đúng theo lộ trình này còn trong quá trình thực hiện gặp những vấn đề khó khăn trong việc giải quyết chính sách cũng như phần ngân sách của địa phương  giải quyết chính sách, chế độ. Tôi đề nghị các tỉnh báo cáo về Bộ Nội vụ cùng với Bộ Tài chính để báo cáo Chính phủ để xử lý. Vì đây là thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước  và có phân biệt công chức của xã, công chức cấp huyện thì không  Luật Cán bộ, công chức  viên chức sửa đổi, bổ sung lần này thì hôm trước tôi đã giải trình rất rõ  chúng ta quản lý cán bộ, công chức  quản lý công công chức cấp xã, công chức theo chức danh  công chức địa chính, công chức, Văn phòng   còn công chức của cấp huyện quản lý theo ngạch,  công chức xã khác như công chức cấp huyện  công chức xã   công chức xã, nếu có, bằng cấp từ trung cấp trở lên thì được hưởng lương như cán sự chuyên viên bậc khởi điểm đầu tiên không. nếu công chức cấp xã  mà làm việc đủ 5 năm có kinh nghiệm và bằng cấp phù hợp với vị trí việc làm cấp huyện được  tiếp nhận có đây không phải tuyển  không phải thi lại tiếp nhận từ công sở, ngành có chức quyền  rõ ràng như thế rõ ràng, công chức xã, huyện hoàn toàn liên thông lưu thông như thế không thể công chức xã hội huyện. Bởi vì đây là một quá trình hình thành về tiêu chuẩn, điều kiện của công chức xã khác  tuyển dụng công chức xã khác cũng xuất hiện hiện nay còn hàng trăm nghìn trường hợp công chức xã không có  bằng cấp và đại học  tương đương với công chức cấp huyện trở lên  nên có quá trình liên thông thì Luật cán bộ, công chức không rõ trong Nghị định hướng dẫn thực hiện quy định này. Chúng tôi sẽ hướng dẫn cụ thể tham mưu cho Chính phủ có Nghị định cụ thể giải quyết vấn đề này  ý kiến của đại biểu Đoàn Bắc Giang   quyết định 402.  Trong đó có đặt vấn đề  quy định trách nhiệm của Bộ Nội vụ thực hiện   quyết định này.  Xin thưa với đại biểu  Đây là lần thứ hai   tôi thay mặt lãnh đạo Bộ Nội vụ xin nhận khuyết điểm cho Thủ tướng.  Đây là một quyết định về chính sách đối với cán bộ người dân tộc từ tháng 3 năm 2016   và Chính phủ đã giao cho Bộ Nội vụ 8 Nhiệm vụ   này chúng tôi còn 4 nhiệm vụ chưa làm.  Tôi xin báo cáo với Thủ tướng tôi sẽ làm bản tự kiểm gửi Thủ tướng tháng 12 năm nay để nhận trách nhiệm về vấn đề này  Đây là thiếu sót của Bộ Nội vụ, trong đó có trách nhiệm của Bộ trưởng  bây giờ một quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ chính sách như thế  chưa có ban hành chương trình hành động  chưa có phối hợp Bộ Tài chính để lập với kinh phí thực hiện   cũng chưa tổng hợp báo cáo hằng năm.   Đề án xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, người dân tộc chưa có,  khuyết điểm này phải được kiểm điểm đến nơi đến chốn  Tất nhiên trong quá trình vừa qua việc xây dựng các chính sách chung  sửa đổi Nghị định 24  sửa đổi Nghị định 29  sửa đổi Nghị định 6164 Nghị định số 1 đều có lòng chính sách về người dân tộc  Trong đó Nghị định 61 về tiếng dân tộc trước đây đại biểu sáng nay người dân tộc thì xem xét miễn thi  tin học ngoại ngữ    nhưng không phải chính sách người dân tộc trong việc đào tạo người dân tộc. T  ôi đã làm việc    với đồng chí Đỗ Minh Chính,  Bộ trưởng, Chủ nhiệm của Uỷ ban Pháp luật  đồng chí Phạm Minh Chính  Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban tổ chức Trung ương để bàn về vấn đề cơ cấu của người dân tộc sắp tới và biên chế đã được giao  mà theo tỷ lệ quy định 42  thưa các đồng chí đã dứt khoát thi tuyển dụng công chức  viên chức  của người dân tộc không thể tuyển dụng chung với người kinh  Tết sắp tới để xin tham mưu với Chính phủ là tuyển dụng riêng trong tỷ lệ đó phải kiểm định đủ 5% 10% 15% và 20%  tức là tuyển dụng người dân tộc với nhau  tuyển dụng người kinh với nhau để đảm bảo  và kể cả cơ cấu  việc cấp uỷ hội đồng nhân dân cũng phải tính tỷ lệ tương ứng thì mới có thể đạt được theo quyết định 32. Còn nếu làm chung thì xin thưa là không được đâu  kể cả về tiêu chuẩn, điều kiện bồi dưỡng  người dân tộc Việt  kể cả trình độ ngoại ngữ thì phải tính khác  chứ không thể tuyển dụng chung một mặt bằng 161 là áp dụng chung cho người dân tộc giống nhau được hết  tôi nghĩ chính sách này làm rõ và cũng hy vọng rằng trong nhiệm kỳ tới đây   nhất là Đại hội các cấp và bầu cử Hội đồng nhân cách cương quyết phải đảm bảo được tỷ lệ người dân tộc,  theo thống kê hiện nay theo quy định về tỷ lệ người dân tộc từ 5% trở lên  phải có cơ cấu tỷ lệ 101520 đến 30% đối với cán bộ, công chức, viên chức theo báo cáo của 40 tỉnh, thành thì xin báo cáo với các vị đại biểu đến nay. Hầu hết tại các tỉnh đều đảm bảo được tỷ lệ người dân tộc trong cơ cấu công chức, viên chức ở cấp tỉnh  thậm chí có những tỉnh đạt tỷ lệ thí dụ như Bắc Giang để đạt tới 80% 70%   tỷ lệ rất cao,  có thể nói gì vậy. Tỷ lệ công chức, viên chức hiện nay không có vấn đề vướng  chỉ còn lại là đối với các bộ, ngành   đối với các bộ, ngành, địa phương báo cáo tỷ lệ công chức, người dân tộc rất ít.  Như vậy cũng phải nên tính cân đối lại như vậy thì tỉ lệ bộ ngành phải tính khác với địa phương   chứ không thể lý tỷ lệ của bộ, ngành và cân đối tỷ lệ của địa phương xây dựng tiêu chí để tách ra tiêu chí của địa phương có dân tộc khác,  tiêu chí của Bộ, ngành có nhiều dân tộc khác  Tôi nghĩ đây là vấn đề sắp tới trong thực hiện sửa đổi, bổ sung Nghị định   để thể hiện của Luật cán bộ, công chức sẽ thể hiện được các vấn đề này.   đại biểu Thưởng của Phú Thọ   đặt câu hỏi này theo quy định còn hàm   không?. Trong kỳ họp chất. Vấn lần thứ hai của Quốc hội  tôi đã khẳng định  Đảng, Nhà nước không quy định  Dạ  hiện nay để thực hiện chủ trương này  Ban cán sự Đảng, Chính phủ  năm 2017 đã giao cho Bộ Nội vụ tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định về hàm  Thư ký  trợ lý  cách chức danh  các chuyên viên cao cấp  và năm 2018, Bộ Chính trị đã giao cho Ban tổ chức Trung ương chủ trì  phối hợp với Bộ Nội vụ chúng tôi tiến hành xây dựng  một văn bản quy định về  chuyên viên cao cấp   chức danh trợ lý chức danh thư ký các chuyên gia cao cấp chức danh trợ lý thư ký ban tổ chức Trung ương phối hợp rất chặt của Bộ Nội vụ phối hợp rất chặt chẽ với bản chất ngừa để sớm trình Bộ Chính trị về các chức danh này thực chất trên. Thưa các đồng chí Uỷ viên Trung ương hiện nay đều có thư ký nhưng không có chức danh  không có phụ cấp gì cả và chức danh hàm hiện nay có rất nhiều các bộ  các cơ quan của Đảng   bây giờ xem xét để chuyển từ hàm đó qua thành chuyên gia cao cấp không còn hiện nay không có quy định chức danh hàm, về đề án này sẽ sớm kết thúc  câu hỏi thi chuyên viên chính và xin cấp  sắp tới còn phù hợp hay không  câu hỏi này trước đây để thực hiện các chính sách tiền lương năm 2021  tôi có đánh giá rất rõ bắt đầu từ năm 2021. Thực hiện trả lương theo vị trí việc làm và trả lương theo vị trí chức danh  chức vụ lãnh đạo đối với những người có chức danh, chức vụ lãnh đạo  chúng ta trả lương theo chức danh tương ứng để giữ ngạch  công chức quy định  các quy định  vụ theo quy định, đồng chí Giám đốc Sở cao cấp thì đương nhiên được hưởng cao cấp   chẳng hạn như thế còn đối với những công chức không giữ chức danh lãnh đạo quản lý. Hiện nay có hai luồng tư tưởng khác nhau,  vấn đề này sẽ được quy định tại Nghị định sửa đổi, bổ sung của Luật cán bộ, công chức thi nâng ngạch để hưởng lương   hay thi theo vị trí việc làm để hưởng lương theo ngạch,     tôi chọn thi theo vị trí việc làm, thu nhập về đề án, đề án trả lương theo vị trí việc làm  tương đương với vị trí việc làm đó hướng ngạch chuyên viên cao cấp   tương ứng vị trí việc làm này hưởng đương chuyên viên chính,   chính vì vậy chúng ta thi tuyển theo vị trí việc làm phù hợp tiến gạch   thi ngạch rồi lại bổ nhiệm   sẽ sắp xếp vị trí cao hơn.  Đây là vấn đề nghiên cứu kỹ để thể hiện trong Nghị định của Chính phủ sắp tới về vấn đề thi không  Tuy nhiên, trong dự thảo luật cũng đặt vấn đề là có hai hình thức   đó là xét hoặc thi.  nếu xét trong điều kiện công chức không giữ chức danh quản lý nhưng có thâm niên công tác và có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để nâng ngạch  với một thời gian nhất định chúng ta có thể xét nâng ngạch   còn nếu công chức muốn thi vào vị trí việc làm có ngạch cao hơn thì tổ chức thi vào vị trí việc làm để công nhận là cao hơn    tôi nghĩ đây là vấn đề thi sắp tới đây thì công chức trên thế giới này thì xin thưa với các đại biểu phải rõ ràng rành mạch như thế. Trên cơ sở để trả lương theo vị trí việc làm,   trả lương theo chức vụ thì có các vấn đề thi này như tôi nói sáng nay sẽ đơn giản bớt thủ tục hành chính không cần quá nhiều thủ tục rườm rà như hiện nay.  các đại biểu cũng đã đề nghị nếu thi trong thời gian qua thì tiêu chuẩn điều kiện  đối với người dự thi. Thí dụ như đại biểu Quốc hội và yêu cầu phải có sáng kiến phải có một đề tài được công nhận  Bộ Nội vụ đã tiếp thu, chỉnh sửa lại trong hướng dẫn về vấn đề thi nâng ngạch  chỉ cần có tham gia  có tham gia đề tài  cũng có thể được nhưng sắp tới. Xin tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội chúng tôi càng đơn giản thêm thủ tục hành chính không cần thiết   phải phải đưa vào quy trình giải quyết thủ tục.   vấn đề luân chuyển cán bộ đại biểu Hòa ở  Lạng Sơn   thì thực hiện các chính sách về luân chuyển cán bộ hiện nay  Bộ Nội vụ chậm quá. Xin báo cáo với Quốc hội  Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Nội vụ  xây dựng một nghị định về vấn đề bãi nhiệm, miễn nhiệm, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển  từ chức đối với cán bộ, công chức  chúng tôi đã chuẩn bị dự thảo Nghị định này cuối năm 2017   đã gửi lấy ý kiến Trung ương đầu năm 2018,  qua thảo luận lấy ý kiến của các địa phương thấy còn nhiều vấn đề có ý kiến khác nhau  Trong khi đó, Luật cán bộ công chức đang trình Quốc hội sửa đổi   kỳ họp thứ bảy và thông qua kỳ họp thứ 8  trên cơ sở tổng hợp ý kiến chung của các địa phương và Ban tổ chức Trung ương  chúng tôi đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định cho lùi việc xây dựng nghị định này lại sau khi  cán bộ, công chức được sửa đổi, bổ sung  cho phù hợp. Riêng chế độ luân chuyển cán bộ về vấn đề nhà ở phụ cấp trước đây Chính phủ đã có quy định về  tôi đề nghị nếu có quy định thì chúng ta tiếp tục thực hiện theo  nếu chừng nào khi Luật cán bộ, công chức mới  khi có nghị định mới về luân chuyển, chúng ta sẽ thực hiện chế độ luân chuyển sau này cho phù hợp nên báo cáo  đại biểu Quốc hội đã chậm trễ là lý do nhất định như thế vì nó quá nhiều   vấn đề. Nhất là đừng diễn sắp tới đây. Đối tượng luân chuyển đối tượng công chức khác  Trước đây chúng ta đừng chuyển kể cả cấp vụ cấp phòng nhưng năm 2015  cái khoá này là từ 2017 đến nay chúng ta chỉ luân chuyển, luân chuyển người đứng đầu  luân chuyển cấp. Thứ trưởng  Như vậy thì đối tượng vận chuyển không nhiều  chỉ vậy chế độ luân chuyển này còn nhiều vấn đề đặt ra bàn kỹ, kể cả đối tượng, kể cả tiêu chuẩn   luân chuyển với đại biểu Quốc hội  khi Luật  của cán bộ, công chức có hiệu lực, đồng thời là Nghị định về vấn đề tuân chuyển bãi nhiệm từ chức miễn nhiệm kỳ Chính phủ ban hành kèm theo, đồng thời có hiệu lực   đại biểu Phương  Hoà Bình  nói về các chế độ tuyển dụng của  công chức thực hiện chế độ hợp đồng hiện nay thì khác gì những tuyển dụng so với Nghị định 161  Xin thưa  đại biểu Nghị định 61 lần này có nhiều tiến bộ  một khi chúng ta thực hiện trên mặt bằng chung  tức là phạm vi tiêu chuẩn đề thi chung  cách đây 2011 lần này chúng ta cộng điểm không phân biệt tuyển dụng công chức  hay tuyển dụng viên chức đều được cộng điểm như nhau  lần này để khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin thi bằng máy  nên hãy để tôi sáng nay tôi có nói vấn đề là khuyến khích chúng ta trên máy  Lưu Thị Thanh Mai thì khỏi cần phải có bằng tôi đọc  nếu thi trên máy  kiến thức chuyên môn bằng tiếng Anh thì khỏi cần phải có trình độ ngoại ngữ  đương nhiên là đang khuyến khích như hiện nay   công chức mỗi lần tới 5-700 người thì chắc có lẽ địa phương và bộ, ngành hiếm có đủ máy móc để phục vụ cho vấn đề thi  chúng ta vẫn còn hình thức thi viết  thi trên máy  về vấn đề thi tuyển và những giáo viên  hoặc là những người hoạt động trong lĩnh vực y tế  mà có hợp đồng trước ngày 31 tháng 12 năm 2015  đã có hợp đồng cho đến nay có đóng bảo hiểm xã hội có đủ tiêu chuẩn, điều kiện khác là chúng ta tuyển dụng không có cạnh tranh  theo Nghị định 61 tuyển dụng có cạnh tranh   còn đây là tuyển dụng những người này có hợp đồng đương nhiên những nhợp đồng này xét, những hợp đồng khác không có không gian vô trong đối tượng này  trong kết luận chính hay không  9028  và Công văn 1480 của Chính phủ của Thủ tướng Chính phủ nói rất rõ rồi  chỉ xét riêng cho các đối tượng này. Ông ấy không có vấn đề này  xét đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì chuyển thành viên chức  để thực hiện. Nếu còn trong tổng biên chế của năm 2010 giờ thì khác nhiều khắc rất nhiều so với mặt bằng chung của Nghị định 61   về ý kiến của đại biểu Thủy Bắc Kạn  tôi đặt vấn đề bây giờ tỷ lệ%  hiện nay đối với công chức, viên chức  0,63% là không hoàn thành nhiệm vụ hiện nay có đúng thực chất hay không  Xin thưa các đồng chí chúng tôi đã tổng hợp  hơn 40 tỉnh báo cáo về đây và các bộ, ngành nói chung là việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian qua thì mức tỷ lệ hoàn thành tốt nhiệm vụ của công chức khoảng 27,7%  mức hoàn thành  hoàn thành xuất sắc hoàn thành tốt khoảng 67,3%  Cái hoàn thành nhiệm vụ năng lực còn hạn chế 6,3% và không hoàn thành 0,63%  viên chức có tỷ lệ tương ứng như thế thì xin thưa nếu nói Bộ trưởng Bộ Nội vụ, tôi đánh giá   nhận xét đánh giá và phân loại này chưa chính xác,   có mấy lý do  lý do thứ nhất  là do các địa phương khi xây dựng tiêu chí để đánh giá là chúng ta chưa xây dựng tiêu chuẩn, điều kiện và mức độ hoàn thành nhiệm vụ công việc được phân công  tên là tình cảm đánh giá một cách chung chung với nhau chủ yếu  vấn đề này chúng ta phải nói thẳng thắn chưa xây dựng tiêu chí Bộ Nội vụ vừa rồi chúng tôi kiểm tra công việc hàng tháng  có ghi chép   nhiệm vụ Bộ trưởng giao cho chuyên viên việc gì hoàn thành ngày nào  chúng tôi có bản công khai   trong ngày hôm nay. Trong tháng này, vụ nào còn nợ bao nhiêu ai nợ vấn đề gì  cái đó là kết quả cuối năm, trừ điểm thi đua   nếu như vậy chúng ta mới biết mức độ hoàn thành như thế nào, tức là giao việc kiểm tra, giám sát,   cái thứ hai là thực hiện các quy chế quy định của cơ quan  người lãnh đạo cấp vụ chấm com chấm điểm đầy đủ đàng hoàng  thực trạng thái độ công vụ, công chức của cơ quan trong việc xử lý công việc   có chậm trễ hay không  có hoàn thành được nhiệm vụ hay không  trong thời gian qua việc xây dựng tiêu chí để đánh giá cán bộ, công chức, viên chức này  nên nó còn mang tính cảnh giác  cách thứ hai nữa thì cũng có tính nể nang  nói thật với các đại biểu thường là các đồng chí lãnh đạo ít khi nào mà được đánh giá là hoàn thành nhiệm vụ hoàn thành tốt lắm   tôi hơn mười năm làm lãnh đạo từ cấp tỉnh trở lên các đồng chí chưa có bản tự kiểm nào. Tôi đánh giá tôi là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,    nhưng mà anh em nói. Nếu Chủ tịch Bí thư Bộ trưởng mà không hoàn thành thì chúng em làm gì có hoàn toàn chính xác được  Cái đó tôi nói thật   Thủ trưởng và Thủ trưởng nhưng nói thật với các đồng chí thấy áy náy quá đơn vị mình hoàn thành xuất sắc đâu mà  mình hoàn thành xuất sắc  Tôi nghĩ đây là tâm trạng chung là tư tưởng còn nể nang  cái thứ ba có thể nói đó là gì  các anh em tình cảm với nhau cũng không muốn cái thành tích của đơn vị mình được đánh giá là không hoàn thành hoàn thành   hoàn thành tốt nhiệm vụ  phần lớn hoàn thành nhiệm vụ  một điều tôi rất băn khoăn và sắp tới  để chỉnh sửa nội dung đánh giá này  đã một lần Bộ Nội vụ chỉnh sửa Nghị định 56  sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 88   nhưng rồi cũng không yên tâm,  vừa rồi Trung ương để ban hành quy định 89   89 90  về tiêu chí đánh giá. Tôi thấy bây giờ  bộ chính trị ban hành. Như vậy thì có nhiều vấn đề chúng ta phải sửa  thì xin thưa đại biểu Quốc hội tiếp tục phải sửa 56   88 sắp tới sẽ bỏ 2 cái này,  sửa Nghị định mới để phù hợp với quy định phải có đánh giá ngang đánh giá dọc đánh giá đa chiều trên đánh giá dưới đánh giá trên và đánh giá phải bằng những sản phẩm cụ thể   để thấy rằng chất lượng công chức làm ở 0,63% là chính xác hay không  Trong khi đó bình đẳng theo quy định đã hoàn thành xuất sắc không quá 20%   công chức của chúng ta lại 27-30% ?  tôi thấy vấn đề này chúng ta từng đơn vị, địa phương phải xây dựng cần chấn chỉnh và sắp tới chúng ta phải làm việc này. Tôi nói nghiêm túc  đánh giá cán bộ gì đến mức không tìm ra được người để tinh giản biên chế  tinh giản biên chế theo 108 của Bộ Nội vụ có lỗi của Chính phủ khó quá    không có đối tượng nào lọt vào giảm biên chế được.  Trong khi đó dư luận xã hội và cá sấu quan tâm người ta nói chỉ có 30% làm việc  mà tại sao không kiếm được người để giảm biên chế  Tôi nghĩ đây là vấn đề này chúng ta phải thống nhất về quan điểm chủ trương của Đảng  của Nhà nước  để làm một cách nghiêm túc công khai trong lĩnh vực đánh giá nên trả lời câu hỏi 6,3% Bộ trưởng Nội vụ đánh giá. Đây là con số chưa chắc  chúng ta tiếp tục cải tiến làm thêm phương pháp cách làm trong thời gian sắp tới  ý kiến của đại biểu Nguyễn Hữu Cầu  đặt vấn đề tham nhũng vặt  Xin thưa các đồng chí Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo rất quyết liệt  và giao cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm Tổ trưởng Tổ kiểm tra công vụ  trong việc kiểm tra đối với các địa phương thì đây cũng là một trong 5 nội dung kiểm tra của tổ công tác của Bộ Nội vụ để chấn chỉnh việc này  thưa các đồng chí tham nhũng vặt  Mặc dù nói vậy   nhưng lỗ nhỏ dễ đắm thuyền rất nguy hiểm và ảnh hưởng trực tiếp đến người dân  đến doanh nghiệp  hậu quả này. Nếu cộng từng lỗ nhỏ thành một lỗ rất lớn  rất nguy hiểm  trong thời gian qua Chính phủ đã ban hành quyết định 184  Đề án văn hoá công vụ  đã được triển khai rất rộng rãi và Bộ Nội vụ triển khai trên các phương tiện thông tin. Chúng tôi đề nghị các địa phương cũng nên có xây dựng chương trình hành động   để triển khai Đề án văn hoá công vụ.  Trong đó có phong trào thi đua của năm 2019, Thủ tướng phát động xây dựng văn hoá công sở   bây giờ chúng ta làm sao cán bộ công chức phải thực sự là người công bộc   làm việc với một tinh thần trách nhiệm rất cao.  Xin thưa với các đồng chí tinh thần này cũng được thổi lên   từ công việc là anh em hiện nay đối với các bộ, ngành và nhất là những đơn vị được giao nhiệm vụ thường xuyên liên tục dày dạn thưa các đồng chí làm việc tới 12 h đêm chưa ngủ.  tôi nói cụ thể như cơ quan Bộ Nội vụ các đồng chí đi ngang thấy mười giờ đêm đèn ánh sáng  11 h đêm anh em làm việc với chúng tôi  khối lượng công việc chứ không phải Bộ Nội vụ không đâu   tôi biết rất nhiều các cơ quan làm việc không giờ giấc,  nhưng xin thưa các đồng chí tỷ lệ không nhiều  tỷ lệ không nhiều đâu  những người làm tốt làm việc không nhiều con người không làm tốt thì sao  tôi đề nghị nên vấn đề về thù lao trong lao động, chế độ lương, thưởng vấn đề sắp xếp vị trí việc làm để gạch để tính lương trong thời gian sắp tới. Chúng ta phải tính vấn đề này cần thiết. Bởi vì nói tới đây không bổ sung các phụ cấp gì nữa để chờ đợi thì tiền lương  đưa những người làm việc tích cực hăng hái ta nỗ lực có trách nhiệm như thế thì phải hưởng thành quả tương xứng     chứ không thể lấy mức lương cao bằng hiện nay người nhà ngũ sáng đêm thì cũng vậy người thức 12h  tôi thấy đây là sự công bằng đó muốn nói với các đồng chí  riêng về việc này về đạo đức công vụ đánh giá  phân loại  xếp loại đối với cán bộ, công chức phải lấy đây là căn cứ để đánh giá trong thời gian sắp tới  còn trường hợp tham nhũng  đã có luật pháp quy định riêng tham nhũng, xử lý kiên quyết   tôi đã xử lý kiên quyết    trong này có số liệu về xử lý kỷ luật   của cán bộ trong năm 2018. Trước    xin phép với đại biểu Quốc hội cho chúng tôi gửi bằng văn bản  để cho các đại biểu Quốc hội trong thời gian qua chúng ta đã xử lý và phân ra  các loại tham nhũng tham nhũng vặt thế nào vi phạm quy chế công chức như thế nào vi phạm khác  xin phép cho đại biểu Quốc hội chúng tôi sẽ gửi cho các  biểu Quốc hội để tham khảo con số này  Theo tôi nghĩ con số này chưa phải là phản ánh đúng thực tế của xã hội   nhưng bước đầu đã có sự chuyển biến hết sức tích cực trong thời gian vừa qua  đại biểu Lê Đình Thưởng thì công chức, viên chức trùng với kiến thức. Tôi đã trả lời rồi. Xin phép tôi xin cám ơn  đã có 5 đại biểu đăng ký tranh luận  tôi sẽ mời   tranh luận 6 đại biểu tranh luận N người bây giờ tôi xin mời trước hết là H 27 Nguyễn Thị Kim Thuý, Đà Nẵng    

Nguyễn Thị Kim Thúy

Kính thưa Chủ toạ phiên họp Bộ trưởng  Tôi xin trao đổi lại gửi tới Bộ trưởng qua phần trả lời đại biểu Hải Đoàn Tiền Giang sáng nay  không rõ là Bộ trưởng đã có ý kiến chỉ đạo như thế nào mà hầu hết các địa phương vẫn diễn ra tình trạng các ngành y tế giáo dục   đang kêu cái chuyện bị giảm biên chế theo kiểu cào bằng,  trong khi ngành giáo dục đang chuẩn bị triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới  với nhiều yêu cầu mới mà đến thời điểm này thì văn bản chỉ đạo chưa có và kỳ thi viên chức giáo dục một số địa phương đã chính thức diễn ra mà không có bất cứ một sự ưu tiên nào dành cho giáo viên hợp đồng mà đặc biệt là những giáo viên hợp đồng lâu năm có đóng bảo hiểm xã hội. Tôi nhận được nhiều thông tin liên quan đến vấn đề này  đơn cử trong tay tôi. Đây là một tâm thư kêu cứu của một giáo viên  hợp đồng giảng dạy   ký năm mô trong suốt 14 năm qua lại bị chấm dứt hợp đồng và có lẽ giờ đây thì những giáo viên này đang dõi theo  đang khắc khoải đang mong chờ câu trả lời rõ hơn từ Bộ trưởng  là văn bản chỉ đạo ấy ở giai đoạn nào soạn thảo trình ký. Tôi xin hết   đại biểu Nguyễn Lân Hiếu m 34

Nguyễn Lân Hiếu

 Kính thưa Bộ trưởng, Đề nghị Bộ trưởng lý giải  Kính thưa Bộ trưởng, Đề nghị Bộ trưởng lý giải  Bộ trưởng vừa nói là sắp tới Bộ trưởng sẽ đề xuất cơ chế riêng trong việc cướp biên chế do Bộ Giáo dục  vậy thì Bộ Y tế  thế nào vì chúng tôi hiện nay đang rất lúng túng trong các văn bản của Thông tư nghị định của Bộ  theo tôi thì muốn giảm biên chế thì chúng ta nên tiếp cận theo cách khác  phải làm sao một cán bộ có hay không có biên chế vẫn được đối xử công bằng như nhau trong việc phát triển và bổ nhiệm. Có như vậy   từng bước được tâm lý. Việc làm suốt đời sẽ không cần phải làm suốt đời không cần phấn đấu sẽ mất đi những tài năng sẽ tham gia nhiều hơn và hệ thống công lập, đặc biệt là các đơn vị sự nghiệp công lập.  Cuối cùng, tôi xin hỏi Bộ trưởng   theo đánh giá của Bộ trưởng các lớp trung cấp chính trị đang triển khai khắp nơi liệu có thực sự nâng cao chất lượng trình độ hiểu biết chính trị,  niềm tin của  của các cán bộ, viên chức vào hệ thống của chúng ta hay không. Xin cảm ơn Bộ trưởng  Xin cảm ơn đại biểu đại biểu G 27    A b. 12. Nguyễn Sỹ Cương Ninh Thuận

Nguyễn Sỹ Cương

 Kính thưa Bộ trưởng  xung quanh Nghị định 34 Bộ trưởng vừa mới trả lời các đại biểu có rất nhiều vấn đề  theo nghị quyết của Đảng. Tôi nghĩ rất đúng  nhưng trong thực tế thì có chuyện  đưa ra phân phân loại ra   cho cấp xã là cho ba suất cứng,   3 xuất cứng này hưởng hưởng phụ cấp cái gì đó còn số khác  mà  nghĩa là để sử dụng  tuỳ địa phương muốn sử dụng nhưng sử dụng bằng tiền phí của   tên tổ chức đoàn thể là cái gì đó chẳng hạn thì hưởng theo cái đó và trong khi đó không tạo điều kiện cho địa phương để người ta chủ động để người ta có thể nếu như người ta sử dụng số này thì người ta có nguồn để người ta trả lương cho hay phụ cấp cho các đối tượng đó nữa.   Việc giảm như Bộ trưởng nói rằng là giảm và cấp xã, số đó là khuyến khích nhận nâng cấp tỉnh, cấp huyện  ý tôi không hiểu vì thực ra nếu như mà giảm theo cái cách chuyển chỗ nọ chỗ kia, tức là từ chuyển từ dưới lên trên thì tôi nghĩ  0000 giảm được mà tôi nghĩ là đấy là cách làm mà tôi nghĩ rằng nó không phù hợp với thực tiễn  thế mà  Thứ hai nữa là Bộ trưởng nói dùng cái từ tiếp nhận chứ không phải là tuyển dụng  tôi cũng hiểu tiếp nhận đến đó là cơ chế gì  không phải thi không xét tuyển nọ kia. Các thứ tức là không tuyển dụng thì lại tiếp nhận tiếp nhận theo cái kiểu mới gọi là thuyên chuyển cán bộ từ dưới lên trên  . Tôi thấy việc này quy định không rõ   thế còn liên quan đến việc người dân tộc,  tôi xin thưa Bộ trưởng, nếu như áp dụng tiêu chuẩn  chung cho tất cả để tuyển những người dân tộc thì đương nhiên là không có cán bộ, ngành dân tộc làm việc đó   rất ít.  Thứ hai nữa là thưa với Bộ trưởng  Bộ trưởng nói rằng không cần yêu cầu ngoại ngữ  mấy tin học nhưng lại phải thi trên máy thì vẫn phải có trình độ như thế. Thưa Bộ trưởng  sau đây  tôi xin mời các đại biểu  tiếp tục chất vấn và xen kẽ với tranh luận     Xin mời đại biểu Cao Thị Giang, Quảng Bình,

Cao Thị Giang

Kính thưa Quốc hội, Bộ trưởng   tôi xin được chuyển đến Bộ trưởng một câu hỏi như sau  trong báo cáo của Bộ, Bộ có nhận định  vậy còn có những sai phạm trong công tác bổ nhiệm cán bộ  như bổ nhiệm chưa đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện  bổ nhiệm quá số lượng quy định   chưa đáp ứng về trình tự, thủ tục bổ nhiệm người nhà, người thân.  đề nghị Bộ trưởng có thể công khai với các trường hợp này cho đại biểu Quốc hội và nhân dân biết để giám sát được hay không  và bộ sẽ có những giải pháp gì để khắc phục tình trạng này trong thời gian tới    Xin cảm ơn Bộ trưởng. Nguyễn Lâm Thành Lạng Sơn

Nguyễn Lâm Thành

 Kính thưa Bộ trưởng, Xin gửi tới Bộ trưởng vào tháng 5 năm 2015, Bộ Chính trị đã thông qua đề án thí điểm tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ Sở Phòng  Kính thưa Bộ trưởng, Xin gửi tới Bộ trưởng vào tháng 5 năm 2015, Bộ Chính trị đã thông qua đề án thí điểm tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ Sở Phòng  Theo đó, 14 bộ, ngành Trung ương và 22 địa phương thực hiện  Đây là một chủ trương lớn của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khoá 10 và Hội nghị Trung ương 4 khoá 11 nhằm đẩy mạnh chiến lược công tác cán bộ   thu hút trọng dụng nhân tài và đây cũng là vấn đề cử tri quan tâm. Tuy nhiên, việc triển khai chủ trương này rất chậm nghị quyết 10 năm,   đề án là gần 5 năm và kết quả rất hạn chế. Theo báo cáo của Bộ hiện mới có 9 phần 19 bộ thực hiện với vị trí và 13 phần 22 tỉnh với 76 vị trí.  xin Bộ trưởng cho biết, nguyên nhân và trách nhiệm của Bộ, ngành Nội vụ trong vấn đề trên  và giải pháp đẩy mạnh thực hiện trong thời gian sắp tới, đặc biệt là việc xem xét đưa chủ trương trên dự án Luật cán bộ, công chức    sẽ được Quốc hội thông qua sắp tới. Xin cảm ơn Bộ trưởng. Xin cám ơn đại biểu Võ Thị Như Hoa, Đà Nẵng

Võ Thị Như Hoa

 Kính thưa Bộ trưởng, Hiện nay cán bộ công chức, viên chức đang phải tham gia rất nhiều các lớp đào tạo, bồi dưỡng sau khi được tuyển dụng từ một chuyên viên cho đến khi được quy hoạch bổ nhiệm vào chức vụ, Phó Giám đốc Giám đốc Sở  Kính thưa Bộ trưởng, Hiện nay cán bộ công chức, viên chức đang phải tham gia rất nhiều các lớp đào tạo, bồi dưỡng sau khi được tuyển dụng từ một chuyên viên cho đến khi được quy hoạch bổ nhiệm vào chức vụ, Phó Giám đốc Giám đốc Sở  công chức phải trải qua các lớp bồi dưỡng như quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chuyên viên chính chuyên viên cao cấp lý luận chính trị trung cấp cao cấp nhiều cử tri đặt dấu hỏi có hay không. Chính sách đào tạo, bồi dưỡng, phân tán theo tiêu chuẩn   trùng lặp nội dung như hiện nay là để nuôi các cơ sở đào tạo,  nội dung bồi dưỡng chưa thiết thực  chưa gắn với yêu cầu thực tiễn của địa phương. Đề nghị Bộ trưởng cho biết, Bộ trưởng có thể chỉ đạo tổng rà soát để tích hợp các lớp đào tạo, bồi dưỡng nói trên để tiết kiệm thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và tiết kiệm kinh phí ngân sách nhà nước chi trả cho các lớp đào tạo, bồi dưỡng này hay không  Xin cảm ơn Bộ trưởng     đại biểu Nguyễn Thị Thu Dung, Thái Bình,

Nguyễn Thị Thu Dung

Kính thưa Bộ trưởng, tôi xin gửi tới Bộ trưởng hai câu hỏi   năm 2017, Bộ Chính trị ban hành quy định 105 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử   năm 2018 ban hành quy định số 132 về kiểm điểm, đánh giá xếp loại đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Tuy nhiên, hiện nay công tác cán bộ của hệ thống chính quyền vẫn thực hiện theo quy định hai mươi 7 năm 2003 và Nghị định 56 năm 2015 của  Thủ tướng Chính phủ  Bộ trưởng đã nhận định việc này đã làm khó cho các cấp thực hiện   vậy thì theo Bộ trưởng trách nhiệm này thuộc về ai và giải pháp cụ thể hơn nữa để khắc phục trong thời gian tới và câu hỏi này. Tôi cũng xin được chuyển tới Thủ tướng Chính phủ. hiện nay nhiều bộ, ngành ban hành văn bản quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc ngành và yêu cầu các địa phương phải thực hiện nghiêm, trong đó có tiêu chuẩn mang tính đặc thù gây bất cập trong công tác bố trí đề bạt và luân chuyển cán bộ    xin Bộ trưởng cho biết ý kiến của Bộ trưởng về việc này. Xin cảm ơn Bộ trưởng. Xin cám ơn đại biểu Đặng Xuân Phương, Đăk Lăk

Đặng Xuân Phương

 Kính thưa Bộ trưởng, Tôi xin có một câu hỏi  Kính thưa Bộ trưởng, Tôi xin có một câu hỏi  hiện nay đề án xây dựng vị trí việc làm trong hệ thống chính trị đang được triển khai đồng bộ. Tất cả các cơ quan, ban, ngành  để làm cơ sở đổi mới căn bản cơ chế quản lý cán bộ, công chức theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả  và tiến tới thực hiện chế độ tiền lương mới. Xin Bộ trưởng cho biết Bộ Nội vụ sẽ có những giải pháp gì nhằm đổi mới mô hình  phương thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cho phù hợp với yêu cầu của hệ thống vị trí việc làm mới sẽ được áp dụng thí điểm từ năm 2021. B Hiện nay, tất cả các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đang thực hiện đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp  nhất là trong phiên chất vấn sáng nay. Bộ trưởng đã khẳng định sẽ giảm bớt những loại chứng chỉ   đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức.  Xin mời Bộ trưởng trao đổi lại và trả lời   những ý kiến tranh luận và chất vấn

Lê Vĩnh Tân (Bộ trưởng Bộ nội vụ )

 Xin cảm ơn Quốc hội  Xin cảm ơn Quốc hội  Trước tiên tôi xin trao đổi lại với đại biểu Thuý  về vấn đề  biên chế  cao bằng hiện nay. Cử tri đang trông chờ  thực hiện chủ trương  về tăng biên chế cho giáo dục và y tế   Sáng nay tôi có nói là chiều ngày hôm qua, tôi đã chụp cái văn bản  ngày hôm nay, tôi đề nghị cho phát hành  gửi ngày 63 tỉnh, thành và trả lời cho  thành phố Hà Nội  giải quyết vấn đề thực hiện biên chế hợp đồng  được cấp thẩm quyền cho phép trước ngày 31 tháng 12 năm 2015  có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo vị trí việc làm của Bộ Giáo dục và Đào tạo không vi phạm kỷ luật trong thời gian giảng dạy  thì sẽ được xét chuyển thành biên chế công chức trong năm 2000. Nếu có  tôi nói rất rõ. Như vậy có thể là ngày nay phát hành ngày mai các tỉnh làm  rõ ràng Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ đã có kết luận rồi  như tôi nói sáng nay. Đây là đợt 2 giải quyết và biên chế  giáo viên mầm non không vượt biên chế năm 2015  2015 còn khi có thông báo Bộ Nội vụ về Sở Nội vụ  Sở Giáo dục và Đào tạo và Y tế tham mưu cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân bổ sung biên chế    trong năm 2015  để giải quyết. ngay là tôi đã nói sáng nay rất rõ thời điểm nào  nếu ngày nay, Bộ Nội vụ phát hành văn bản này ngày mai tới các địa phương có thể làm được ngay  tôi khẳng định các vấn đề này, Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm trước Thủ tướng  về biên chế của năm 2015 còn chưa tuyển   bây giờ chúng ta tuyển như tôi nói đây là tuyển đặc cách đối với những người đã ký hợp đồng rồi   nghe tôi nói chuyện chúng ta tiễn theo Nghị định 167  không có chuyện cạnh tranh với những người bên ngoài  Trên đây là giải quyết gỡ rối cho các địa phương trong thời gian qua Còn những trường hợp hợp đồng không phải cấp thẩm quyền cho phép thì không được xét trong trường hợp này  nói rõ như thế. Tôi nói là làm ngay được   biên chế mình cò  có chủ trương của Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nội vụ đã có văn bản hướng dẫn thực hiện  nếu tôi nói 100.000 này và nếu giải quyết trong biên chế còn khoảng chừng 78 chục ngàn thì giải quyết rất lớn cho địa phương  phần còn lại. Nếu còn thiếu nữa thì tính sau   trước mắt chúng ta giải quyết xử lý như thế.  vấn đề xuất về cơ chế  cho giáo dục và y tế về vấn đề nghị định  Sáng nay tôi có nói là lĩnh vực giáo dục. Xin thưa các đồng chí, đây là một lĩnh vực khá đặc thù   Y tế chúng ta có bảo hiểm y tế toàn dân  hộ gia đình chính sách hộ nghèo, vùng đặc biệt khó khăn được Nhà nước hỗ trợ  Đây là phần thu của cơ sở y tế  mà nếu đến năm 2020 đạt được tỷ lệ trên 90% thì đây là nguồn thu rất lớn   mà  giáo dục không có phải thực hiện các chế độ học phí  do Chính phủ quy định   nên có thể nói. Đây là một vấn đề rất khó khăn  xã hội hoá trong vấn đề y tế hiện nay  một môi trường kêu gọi được nhiều nhà đầu tư  trong vấn đề xã hội hoá  nhưng xã hội hoá giáo dục, nhất là giáo dục từ trung học phổ thông trở xuống  đặc biệt là ở vùng nông thôn, vùng miền núi thật sự khó khăn  thật sự khó khăn  biên chế của từng ô xin lỗi định mức của giáo viên định mức của học sinh những vùng miền núi cũng không giống như định mức  đối với đô thị  thành phố chính sách đặc thù có rất nhiều chính sách   116 64 61 và sau này thay đổi và Nghị định 76  cũng chưa đủ sức để thu hút giáo viên để công tác tại những vùng này   học sinh của chúng ta chủ trương của Bộ Chính trị có người học phải có người đứng lớp.  Như vậy nên có thể nói đây là lĩnh vực đặc thù trước đây quy định giáo viên khi chuyển từ trường này. Trường khác còn phải xin nghỉ việc   cắt hợp động nghỉ việc qua bên kia là hợp đồng  tình hình thực hiện chế độ này là gì  liên thông chuyển trường khác cũng vẫn là giáo viên giảng dạy   chúng ta phải nối tiếp với nhau làm gì có việc giáo viên từ trường này qua trường khác phải nghỉ việc đi để thực hiện chế độ lái  nên có rất nhiều vấn đề và những đặc điểm của giáo viên hoặc thiếu Cục Bộ giáo viên như hiện nay  thiếu cục bộ giáo viên chúng ta không thể bắt một người dạy văn mà chuyển qua để dạy môn nhạc hoạ    mặt khác rất nhiều về lĩnh vực giáo dục và y tế. Trên cơ sở nghỉ thai sản. Nếu giao đủ như biên chế được giao nghỉ thai sản thì không ai dạy thế  thời gian bố trí giáo viên cần có nghiên cứu và chuẩn bị tài liệu chấm bài thi  Tôi nghĩ rằng riêng phần giáo viên viên giáo dục có nhiều đặc điểm  tôi đã thống nhất với Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ  chúng ta nên nghiên cứu mới xin chủ trương của Thủ tướng   chúng tôi sẽ xin có một cơ chế riêng về biên chế để giải quyết được vấn đề giáo dục là quốc sách hàng đầu.  trong Nghị định 34   trong các ý kiến của đại biểu đặt vấn đề nâng cao phần lý luận chính trị cung cấp phần này thì chắc tôi sẽ báo cáo Trưởng ban tổ chức đánh giá về đào tạo lý luận chính trị trong thời gian qua,  được biết hiện nay Bộ Chính trị đã quy định thống nhất cơ sở đào tạo lý luận chính trị   chỉ cho phép một số nơi, trong đó các trường chính trị, học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và đối tượng của quân đội Công an.   Ngoài ra, trước đây rất nhiều trường đào tạo và cấp chứng chỉ này   qua thực hiện theo kết luận 43 những nơi sai phạm về vấn đề cấp văn bằng, chứng chỉ rất khó khăn trong công tác cán bộ  nên việc này tập trung cho những đơn vị này   và tất nhiên là phải nâng cao về chất lượng đào tạo, nhất là vấn đề chênh lệch giá trị phù hợp với từng vị trí việc làm trong thời gian sắp tới.  Nghị định 34  theo ý kiến của các vị đại biểu đối với thôn, tổ dân phố và tại sao ba. Xin thưa với các đại biểu từ trước đến nay đối với thôn, tổ dân phố dẫn quy định chỉ có 3 chức danh  đó là bí thư  đó là Trưởng thôn, tổ dân phố và công tác Mặt trận  chức danh từ trước  trong thời gian qua có nơi bố trí thanh niên phụ nữ, thậm chí bố trí công an  gần đây thực hiện các chính sách riêng có y tế thôn, tổ dân phố thì chương trình, dự án khác    nhưng nếu nói chức danh những người hoạt động không giấy phép xã từ trước đến giờ chỉ có ba chức danh   và đến nay vẫn giữ không quá 3 chức danh.   Nếu thông báo 3 chức danh này nếu kiêm nhiệm chỉ còn hai chức danh thì người được kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp 50%  việc sắp xếp tinh thần chung là đúng tinh thần Nghị quyết 18 thì xin thưa với các đại biểu Quốc hội chúng ta vẫn giữ như thế  đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã tiếp tục giảm từ 8 đến 9.000  sẽ tăng chế độ phụ cấp  và chuẩn bị cho chúng ta sắp tới xây dựng mô hình chính quyền  đô thị và chính quyền nông thôn  Hà Nội làm thí điểm  đằng này thông qua Nghị quyết Hà Nội về mô hình chính quyền đô thị không tổ chức Hội đồng nhân dân. Đây  chính quyền cấp phường của Hà Nội sắp tới. Đây là cơ quan cấp huyện có đuôi dài vậy thì sẽ tương lai không còn vững chắc hơn  chẳng hạn theo từng bước giảm dần nhưng đậm chất  và nâng dần chế độ liên thông của công chức cấp xã, cấp huyện  Đây là bước đi theo hướng có chủ trương hoàn toàn đúng đắn để xây dựng hệ thống chính quyền  sắp tới cho phù hợp giữa nông thôn   đô thị, hải đảo và miền núi.   về các đại biểu này đòi hỏi vấn đề thi ngoại ngữ nói chính sách dân tộc tôi có nói là đối với người dân tộc cho miễn thi ngoại ngữ và tin học,  Trước đây, đại biểu chất vấn người kinh công tác ở vùng dân tộc biết ngoại ngữ tiếng dân tộc được xem như biết ngoại ngữ  nhưng trường hợp người kinh người phải gọi người dân tộc mà tớ thì sao   chúng tôi lần này sửa đổi thôi người Kinh thì khỏi tin học ngoại ngữ nói cụ thể như thế   nói rõ ràng, minh bạch. Tại sao mọi người dân tộc coi ngoại ngữ mà người người người dân tộc mà không được ngoại ngữ   thế thôi.  về vấn đề thi tuyển thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý  Xin thưa  đại biểu Quốc hội  thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị   Bộ Nội vụ triển khai chủ trương này chậm,  như đại biểu nói đúng  sở dĩ trong thời gian tổ chức triển khai chậm này. Bộ Nội vụ Pháp. văn bản yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đăng ký nhưng ít quán  It. Đăng ký  đến khi chúng tôi nhận được   14 bộ và 14 bộ và 22 địa phương mới chính thức  báo cáo  cho phép thí điểm    Vấn đề này đồng chí Phạm Minh Chính Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban tổ chức Trung ương phê bình tôi 2 lần chủ trương Bộ Chính trị, Bộ Nội vụ làm chậm quá nhưng không đăng ký  đến giờ này thì các đồng chí biết đăng ký 14 bộ 2214 bộ và 22 đơn vị chúng ta chỉ mới làm tôi phân nửa  Trong đó hai đơn vị tiên phong làm trước và đến giờ này hoàn thành kế hoạch thi tuyển. Đó là Ban tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ trong kế hoạch thi tuyển  các bộ khác chưa làm, thậm chí các nguồn khác mới chuẩn bị   theo quy định của Ban Bí thư.  cuối năm 2019, Bộ Nội vụ phối hợp với Ban tổ chức Trung ương  sơ kết. 2 Năm thực hiện thí điểm   Đề án thí điểm về thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ cấp phòng.  tôi xin báo cáo với  Tôi nghĩ rằng trong phiên họp lần này ban tổ chức và Bộ Nội vụ sẽ phối hợp đề xuất một số chủ trương sắp tới  Đây là một hình thức theo tôi quan điểm ban đầu nên tổ chức hình thức thi này   hay đây là cách đổi mới giảm đi và quy trình thủ tục hành chính    thật sự chúng ta chọn được người tài và thực sự là chúng ta chọn người tài và cấp trên chọn được người để bổ nhiệm thực hiện quy trình 5 bươc thì xin thưa với các đại biểu là gần như đã  nếu không được lắc đầu  họ giữ được chân này không được cũng không biết làm sao ta? Lại  Đây là hình thức khuyến khích và sắp tới nên có cơ chế  chức vụ nào định thi  chúng tôi sẽ phối hợp với Ban tổ chức phải cố gắng duy trì không dừng lại ở chỗ chỉ thí điểm trong 2 năm  theo phương thức này sẽ cố gắng làm tốt hơn trong thời gian sắp tới  ý kiến của đồng chí vừa qua  Đà Nẵng  chuyên đề các chính sách gì để bồi dưỡng cán bộ, công chức  có hay không tình trạng đưa ra học quá nhiều văn bằng chứng chỉ này để cho các cơ sở đào tạo nguồn thu  ý kiến này có đúng một phần  nhưng nói chung là mục đích của việc văn bằng chứng chỉ  Đây là tuân thủ theo quy định của Đảng và Nhà nước   trong tiêu chuẩn 8990  Bộ Nội vụ, Ban tổ chức Trung ương không hề đặt ra một tiêu chuẩn gì ngoài theo quy định của Đảng và Nhà nước  thưa các đồng chí chưa có   chưa có tự đặt ra đâu  nhưng bây giờ các chứng chỉ nào  chúng ta phải thi  chứng chỉ bồi dưỡng chứng chỉ nào mà đi học sau khi bổ nhiệm  chứng chỉ nào phải có trước khi bổ nhiệm  Đây là vấn đề phải bàn  tức là ở đây tôi muốn nói là điều kiện đủ để bổ nhiệm và điều kiện cần để thực hiện nhiệm vụ  chúng tôi xin nghiên cứu tiếp thu ý kiến các đại biểu chia ra chứ không phải dồn hết tất cả việc này khi đề bạt bổ nhiệm nâng ngạch và tuyển dụng  làm như thế  nó quá phức tạp   người ta có làm nghề nào đâu mà bác khái quát kiến thức này  ta chưa làm đã sợ đi học  Tôi nghĩ bây giờ ta đã phân loại ra nghị quyết của Đảng nói như thế  nhưng phân ra điều kiện đủ để bổ nhiệm và điều kiện cần để bồi dưỡng sau khi được lãnh nhiệm vụ chức vụ đó  chúng tôi sẽ nghiên cứu để giảm tối đa thủ tục. Nhưng sáng nay tôi có nói là  lần này chỉnh sửa các nghị định cụ thể hoá Luật Bộ Nội vụ sẽ  bám chặt  kiến chỉ đạo Ban tổ chức Trung ương không phát sinh thêm bất cứ một thủ tục nào  trong công tác bổ nhiệm cán bộ  còn vấn đề bồi dưỡng thường xuyên  chúng ta làm thường xuyên  lên đây không phải là chuyện càng trôi đi học để các cơ sở có nguồn thu  Tất nhiên các cơ sở có nguồn thu để vấn đề tự chủ nhưng phải được kiểm soát  về nội dung về chương trình kiểm soát mức thu  và phải đào tạo theo kế hoạch đặt hàng của Nhà nước  không phải là trường đào tạo, bồi dưỡng môn thu bao nhiêu thì thu muốn dạy gì để lấy tiền  báo cáo  các đại biểu tôi đã sắp tới đây sắp xếp theo quyết định 705  Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp các đơn vị. Tôi đề nghị các đồng chí trưởng ngành, Bộ trưởng quy định sắp xếp các đơn vị này gom nhiều cơ sở đào tạo thành một   nhưng phải giám sát cho nội dung chương trình đào tạo  chúng ta chuyển hướng là gì  đào tạo theo bằng cấp chứng chỉ sang bồi dưỡng theo chức danh nhiệm vụ  vị trí việc làm cơ bản đào tạo để người ta làm việc chứ không phải đào tạo để đủ bằng cấp chứng chỉ để được đề bạt, bổ nhiệm và chấp nhận  chuyển qua bảo tàng  đào tạo theo công việc được nâng cấp  như thế chúng ta phải chuyển hướng và chương trình phải thật gọn nhẹ, tiết kiệm  và bố trí thời gian hợp lý để cho cán bộ, công chức đảm bảo thực hiện đúng theo Nghị định 101 của Thủ tướng Chính phủ đã quy định  ý kiến của đại biểu Dung   Thái Bình.  về phân cấp cho cán bộ. Xin báo cáo với các đại biểu Quốc hội như tôi nói là Nghị định sắp tới đây   Thủ tướng đồng ý cho Bộ Nội vụ lùi lại phải chờ sau khi Luật cán bộ, công chức sửa đổi, bổ sung  trong này có vấn đề phân cấp  về công tác bổ nhiệm, đề bạt  vấn đề miễn nhiệm từ chức luân chuyển nhân dân  thực hiện đúng theo tinh thần phân cấp  quy định 105 của Bộ Chính trị  cấp nào thì cán bộ cấp độ quản lý  và lần này để thực hiện việc tổng kết   của Nghị quyết 21  của Thủ tướng Chính phủ về phân cấp của Trung ương và địa phương chúng tôi sẽ đẩy mạnh phân cấp    riêng về lĩnh vực nội vụ phân cấp về tổ chức về phân cấp và cán bộ cho địa phương,  trong thời gian qua thì xin thưa với các đồng chí Bộ Nội vụ đã phân cấp gần như toàn bộ những công việc mà trước đây thuộc thẩm quyền của Bộ Nội vụ cho các địa phương  từ việc tuyển dụng hiện nay   tuyển dụng đặc biệt xin ý kiến Bộ Nội vụ bây giờ không cần xin ý kiến,  địa phương  quyết định tuyển dụng và địa phương chịu trách nhiệm   tinh giản biên chế trước đây trước khi tinh giản qua Bộ Nội vụ thẩm định trình Bộ Tài chính phải được tinh giản bộ điệu giao 2 năm báo lại  cứ tinh giản biên chế và lấy từ nguồn ngân sách đó  đăng ký bán. 2 Lần  sau đó Bộ Nội vụ thẩm định để Bộ Tài chính cấp sao còn nếu đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Nghị định 10813 địa phương  cả ba thi nâng ngạch trước đây thi từ chuyên viên chính Bộ Nội vụ  chúng tôi đã phân cấp cho địa phương  các bộ, ngành và trong 1 năm nay, các đồng chí làm rất tốt   Bộ Nội vụ, tôi rất yên tâm các đồng chí coi như chịu trách nhiệm toàn bộ về vấn đề phân cấp.  cũng như sắp tới Nghị định 2437 phân cấp về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn  quy định về số lượng cấp phó  thể hiện phân cấp rất rõ trong Nghị định sắp tới đây giao cho Bộ, ngành và địa phương cần kiềm chế lạm phát  có thể nói như vậy thì những công việc ở Trung ương chúng tôi tập trung cho vấn đề xây dựng chiến lược phát triển ngành  chúng tôi xây dựng thể chế và tăng cường kiểm tra, giám sát  còn tất cả những nhiệm vụ có thể thể hiện được phân quyền trong các luật  và phân cấp trong các Nghị định Bộ Nội vụ sẽ đề nghị Thủ tướng Chính phủ phân cấp tối đa cho các bộ, ngành   trên nguyên tắc nào làm tốt để đấy làm,  chúng ta có thời gian suy nghĩ tham mưu tầm vĩ mô. Còn nếu đi làm những việc cụ thể đi thi cử nâng ngạch như thế này vừa mang tiếng mà chẳng làm được   trong khi đó địa phương đã làm thì lại sát với thực tế hơn.   ý kiến của đồng chí Đặng Phương Đắc Ý thứ hai của đại biểu Thu dung hiện nay các bộ, ngành Trung ương ban hành những văn bản quy định những tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc ngành yêu cầu các địa phương phải thực hiện mà trong đó có những tiêu chuẩn mang tính đặc thù nó gây bất cập trong công tác sử dụng cán bộ địa phương, Bộ trưởng có suy nghĩ như thế nào về việc này  Xin thưa tôi đã nhận được 2 thư  có gửi về vấn đề này  hiện nay, nếu nói về quy     định về tiêu chuẩn, chức danh trung  tuy đã được quy định tại 89      chức danh do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý được quy định 90 thì cái   89 này Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Nội vụ  phối hợp với Ban tổ chức Trung ương   tham mưu cho Chính phủ quy định về khung,  về tiêu chuẩn  có các chức danh  lãnh đạo, quản lý thuộc Chính phủ   địa phương quy định.  Xin thưa với Quốc hội. Đây là quy định khung  hiện nay một số bộ, ngành, trong đó có Bộ Giáo dục  quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, nếu theo Nghị định 103 hiện nay việc quy định đó là phù hợp với quy định pháp luật   bởi vì trong 123 người ta có nói là Bộ trưởng Bộ, ngành được hướng dẫn những tiêu chí chung    nhưng khi sửa đổi Nghị định 103 chúng tôi đề nghị giới hạn quyền đó giao cho địa phương theo đúng tinh thần Nghị định 105 của  thẩm quyền của địa phương  nhưng mà Trung ương phải hướng dẫn về việc quản lý nhà nước về chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với  lĩnh vực chuyên môn của mình  bây giờ nếu các địa phương hướng dẫn thì xin thưa với các đại biểu không sai   nghĩ đến  . Chúng tôi sẽ sửa 103 và đã trình Chính phủ  tôi đã ký tắt điện 123 rồi Chính phủ sẽ phân định nói rõ hơn thẩm quyền của  của các bộ, ngành  và trách nhiệm của địa phương  trong quy định về các tiêu chuẩn chức danh trong phạm vi quản lý ngành kinh tế kỹ thuật của mình  về ý kiến của hai địa phương đồng chí Đặng Xuân Phương ở Đăk Lăk về đề án vị trí việc làm  Bộ Nội vụ có gì để đổi mới trong cách đào tạo hiện nay trong đào tạo đối với ngạch  Sáng nay tôi có nói là vị trí việc làm hiện nay chúng ta vẫn tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện  sau khi sắp xếp tổ chức đại đối với các đơn vị hành chính  nói chung và các đơn vị sự nghiệp nói riêng  Ngoài ra, chúng ta xây dựng đề án vị trí việc làm để phục vụ cho chính sách cơ chế tiền lương năm 2021  Riêng phần đề án vị trí việc làm này kết hợp với việc đào tạo chủ trương của chúng tôi sắp tới là tập trung đào tạo về kỹ năng đào tạo công việc theo vị trí việc làm  cũng không nặng về vấn đề đào tạo văn bằng, chứng chỉ để đề bạt, bổ nhiệm  đó là cái bắt buộc nếu nằm trong Nghị định 101  đó là việc làm thường xuyên  quyết toán thường xuyên còn tập trung sắp tới để nâng cao chất lượng công chức đào tạo theo vị trí việc làm  theo công việc được giao thì đây là vấn đề chúng tôi sẽ chuyển hướng  vấn đề này cũng mong là sự kết hợp giữa Trung ương và địa phương, nhất là theo phân cấp 105 về đối tượng quản lý thị trường chính trị tỉnh cũng nên có biên soạn chương trình, tài liệu và bố trí phù hợp để nâng cao chất lượng giảng dạy  bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nói chung theo đúng tinh thần Nghị định 101 của Thủ tướng Chính phủ  Cám ơn Bộ trưởng  Tôi xin mời tiếp cách  các đại biểu tranh luận  đại biểu G 27 Nguyễn Phước Lộc  Tp Hồ Chí Minh    

Nguyễn Phước Lộc

Kính thưa Quốc hội  tôi xin tham gia phát biểu một số ý kiến tôi ủng hộ ý kiến phát biểu của Bộ trưởng về kiên quyết giảm biên chế và giảm người hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo lộ trình  tôi xin tham gia thảo luận cùng với đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Y tế  về giảm biên chế của ngành y tế  hiện nay chúng ta có 100% bệnh viện công lập  đã tự chủ theo bốn mức độ khác nhau. Tuy nhiên, chỉ có 27% bệnh viện tự chủ hoàn toàn  Trong đó chủ yếu là bệnh viện tuyến tỉnh trở lên cấp trung ương   và đã giảm được 30628 biên chế hưởng lương ngân sách nhà nước    có được kết quả này là nhờ chính sách thông tuyến bảo hiểm y tế vào năm 20  16. Phòng tuyến cấp huyện   ngân sách nhà nước hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho nhiều nhóm đối tượng khác nhau từ 30% đến 100%.  vấn đề đặt ra ở đây là đến năm 2021. Chúng ta sẽ thông tuyến bảo hiểm y tế cấp tỉnh, Nhà nước có khi sẽ thay đổi chính sách hỗ trợ mua bảo hiểm y tế và chúng ta hiện nay chưa thực hiện được quy định  tính đúng tính đủ giá dịch vụ y tế  Vì vậy, vấn đề dự báo và dự phòng   việc thay đổi này là chưa bền vững.  Theo đó chúng tôi khuyến nghị các đồng chí Bộ trưởng nghiên cứu để có chính sách   nếu chúng ta không có giảm lộ trình một cách bền vững. Như vậy thì 30.628 biên chế này của 100% vĩnh viễn. Nếu 2021 không tự chủ được nữa thì số lượng này có trở lại biên chế của Nhà nước và hưởng lương ngân sách nhà nước hay không  Vì vậy chúng ta phải dự báo dự phòng làm chính sách ngay từ bây giờ  tôi xin tham gia một số ý kiến đại biểu Hồ Thị Vân      Quảng Ngãi

Hồ Thị Vân

  Kính thưa Bộ trưởng, Qua trao đổi của Bộ trưởng về việc sắp xếp cán bộ cũng như giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ dôi dư các đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp, sáp nhập và trên cơ sở thực tiễn ở địa phương. Chúng tôi triển khai thực hiện thì tôi xin phép và trao đổi lại với Bộ trưởng Ba vấn đề như thế này.  Thứ nhất là việc Bộ trưởng có trao đổi Lộc khuyến khích việc tiếp nhận cán bộ, công chức xã, huyện, tỉnh  đối với các đơn vị này thì trên thực tế tôi thấy rất khó khăn và thậm chí là rất khó khả thi. Bởi vì trên thực tế kể cả cấp huyện và cấp tỉnh cũng đang chịu áp lực khá lớn từ việc tinh giản biên chế    rồi chưa kể đến việc các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến mà đưó   tiếp nhận về vấn đề thứ nhất. Cái thứ hai là hiện nay thì Bộ Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34 và chưa có hướng dẫn thực hiện. Chúng tôi ở cơ sở cũng rất phân vân là đối với các đơn vị hành chính mà mới được sắp xếp tổ chức lại đấy thì có tiếp tục thực hiện việc  tinh giản cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách theo Nghị định 34 này nữa hay không    và một vấn đề nữa. Đó là đối với các đối tượng hiện nay họ đang là cán bộ cấp xã

Nguyễn Thị Kim Ngân-Chủ tịch Quốc hội

 Xin cám ơn các đại biểu mà đưa bản tranh luận ở trên này. Chủ tịch Đoàn thấy hết  cụ thể, đó là cấp trưởng của Mặt trận đoàn thể mà do phải sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính họ buộc phải được bố trí qua các vị trí là bán chuyên trách cấp phó của Mặt trận đoàn thể thì qua theo dõi. Chúng tôi thấy chưa có chính sách cụ thể đối với các đối tượng này cũng đề nghị Bộ trưởng có trao đổi lại  Xin cám ơn Bộ trưởng  Xin cám ơn các đại biểu mà đưa bản tranh luận ở trên này. Chủ tịch Đoàn thấy hết  các đại biểu không nên sốt ruột    bởi vì rất nhiều cụm 8 đại biểu đang chờ tranh luận và 54 đại biểu đang chờ chất vấn nên tôi đề nghị cho phép chúng tôi điều hành xen kẽ giữa tranh luận và chất vấn sau đây. Xin mời đại biểu Nguyễn Hữu Cầu. H 39 Tranh luận

Nguyễn Hữu Cầu

 Kính thưa Bộ trưởng, Tôi chuyển đến Bộ trưởng hai câu hỏi nhưng 4 nội dung  Kính thưa Bộ trưởng, Tôi chuyển đến Bộ trưởng hai câu hỏi nhưng 4 nội dung  Bộ trưởng trả lời tôi được một nội dung đó là về phần  tinh giản biên chế và tổ chức bộ máy của Bộ Nội vụ. Tôi ghi nhận đánh giá rất cao và tôi nghĩ đây là bộ đã làm gương cho tất cả các bộ, ngành và địa phương  tôi rất đồng tình   Tuy nhiên, 3 nội dung còn lại thì tôi thấy Bộ trưởng nên nợ hai thôi còn một cái thì tôi đề nghị Bộ trưởng trả lời tại Hội trường  bởi vì cái này là liệu chúng ta sẽ thông qua   Vấn đề thứ nhất là tình trạng cán bộ, công chức, viên chức, nhũng nhiễu gây khó dễ cho người dân và doanh nghiệp là được tôi phản ảnh tại kỳ họp cuối năm 2016 và có lúc tôi đã đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành đuổi việc người này.  Tuy nhiên, khó khăn quả nguyên nhân vướng mắc này là do Luật cán bộ, công chức của chúng ta chế tài xử phạt không nghiêm   và quy trình rất nhiêu khê rất dài dòng  trong lúc đó sắp tới luật này sẽ thông qua tài  Quốc hội lần này mà chúng ta không sửa cái này thì làm sao Chính phủ có cơ sở để ban hành Nghị định được   Cho nên đề nghị Bộ trưởng là với tư cách tư lệnh ngành lần này sửa thì nên có cái gì mạnh tay hơn mới hơn   chúng ta dẹp bỏ nạn lấy đi xe gọn vừa rồi tranh luận thì nhiều đại biểu đi vào vấn đề nhân tài nên chúng tôi không có thời gian để nói về vấn đề kỷ luật công chức     và tôi đề nghị Bộ trưởng trả lời tôi phàn này nữa còn 2 phần Bộ trưởng Bộ Văn bản này tôi đồng tình tôi mời đại biểu Nguyễn Sơn Hà Tĩnh, chất vấn   

Nguyễn Văn Sơn (Nguyễn Sơn) (Phó đoàn)

Kính thưa Quốc hội, Thưa Bộ trưởng  tôi nêu câu hỏi có liên quan đến một ý của đại biểu Cương  đó là Nghị định 34 của Chính phủ  quyết định nhiều chính sách cho cán bộ, cơ sở   vừa qua tiếp xúc cử tri thì cử tri hết sức  phản ánh không đồng tình với chủ lần Khoản 1  Điều 114 a của Nghị định  quy định về tổ ở thôn, tổ dân phố không quá 3 người hoạt động không chuyên trách được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước   còn lại thì được hưởng đóng đoàn phí hội phí khoản cho các đối tượng và các quyền khác,  cái này rất bất cập với thực tiễn  trước đây trong Nghị định 92 quy định  là  các phần này là do  Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định và ngân sách nhà nước hỗ trợ. 2 Phần 3 cho đến các tỉnh   làm điều này khá rõ nét, bây giờ làm thế này không  Bộ trưởng từ ngân sách cho    lực lượng này hoạt động nên rất khó khăn cho cơ sở và Hà Tĩnh đã làm từ ba tháng thì lực lượng này không hẳn không có kinh phí hoạt động đất họ đề nghị Bộ trưởng Bùi Văn Phương Ninh Bình

Bùi Văn Phương (Phó đoàn)

  Kính thưa Quốc hội Kính thưa Bộ trưởng  hiện nay thực hiện tinh giản biên chế giáo dục   theo yêu cầu phải giảm 10% đầu mối và giảm 10% biên chế,  một số địa phương  đã lập đề án là nhập trường tiểu học và trường trung học cơ sở là một   Xin hỏi Bộ trưởng việc này có đúng với tinh thần chỉ đạo của Bộ không. Cái   thứ hai nếu đúng  dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn nào để sáp nhập  bởi vì trước đây khi bước vào cải cách giáo dục  chúng ta đã nhập  cấp 1 cấp 2 thành trường phổ thông cơ sở từ lớp 1 đến lớp 9  và sau 10 năm thực hiện không có hiệu quả đã phải quay trở lại trường tiểu học trường trung học cơ sở và câu hỏi này. Tôi cũng muốn gửi đến đồng chí Bộ trưởng Bộ Giáo dục  trả lời ý kiến về tính khoa học và thực tiễn của việc sáp nhập trường. Xin cám ơn Bộ trưởng    

Tống Thanh Bình (Phó đoàn)

Thưa Quốc hội      xin gửi Bộ trưởng hai nội dung  Thứ nhất, đồng tình với chất vấn của đại biểu Đoàn Hưng Yên và trao đổi thêm của Chủ tịch Quốc hội  quy định đối với   công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và quy hoạch cán bộ, công chức, viên chức phải có chứng chỉ ngoại ngữ song đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi cần là tiếng dân tộc để phục vụ công tác và thực hiện nhiệm vụ chính trị.  Thứ hai, về quy định xét tuyển dụng đối với người học theo   hình thức cử tuyển đã được thể hiện tại Luật Giáo dục Luật Cán bộ, công chức song đối với đối tượng người học thuộc diện được hưởng chế độ cử tuyển xong thi đỗ tự học  và tốt nghiệp chưa có quy định nào  là không công bằng gây tâm lý không tốt, lo không đạt các tiêu chí tuyển dụng đối với các đối tượng học sinh con em là người dân tộc thiểu số miền núi thì có thể học lên cao hơn nữa. Nội dung này chúng tôi đã nhiều lần   xin Bộ trưởng cho biết quan điểm trách nhiệm và giải pháp của Bộ để giải quyết hai vấn đề này như thế nào trong thời gian tới. Xin cám ơn Bộ trưởng. Nguyễn Thị Quyết Tâm Thành Phố Hồ Chí Minh Hội

Nguyễn Thị Quyết Tâm

Thưa Bộ trưởng, tôi xin gửi tới Bộ trưởng hai vấn đề thứ nhất, tôi đồng ý với đại biểu cầu đã phát biểu, nhưng tôi hỏi một vấn đề khác. Tôi hỏi rằng việc ngăn chặn hiệu quả ngăn chặn chưa hiệu quả. Vấn đề tham nhũng gây nhũng nhiễu và phiền toái cho người dân và doanh nghiệp  kéo dài như vậy  Bộ trưởng có trách nhiệm gì   và Bộ trưởng có giải pháp gì để khắc phục các trách nhiệm đó.   Thứ hai  để  thí điểm  và tiến tới tổ chức lại mô hình chính quyền đô thị  mà chỉ thí điểm ở Hà Nội theo Bộ trưởng có ích không  nếu những địa phương khác có điều kiện  có thể thí điểm được thì Bộ trưởng thấy có cần thiết phải đề xuất với Đảng với Quốc hội để mở rộng quy mô thí điểm lần này hay không   và nếu chỉ thí điểm ở cấp phường mà không thí điểm ở cấp quận có đủ điều kiện để so sánh tác động đánh giá ở mỗi cấp  xem có phù hợp không và người dân sẽ được hưởng lợi ích gì từ cấp nào. Nếu được giảm  Nguyễn Thanh Thuỷ, Hậu Giang    

Nguyễn Thanh Thuỷ (Phó đoàn)

Kính thưa Chủ tịch Quốc hội, Kính thưa Bộ trưởng, Tôi xin gửi đến Bộ trưởng hai nội dung cần làm rõ sau đây 1  vì sao nhiều vụ sai phạm và tham nhũng của cán bộ công chức. Thời gian qua, hầu hết đều do lực lượng ngoài ngành báo đài và nhân dân phát hiện tố cáo. Vậy trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của thanh tra công vụ ra sao   đề nghị Bộ trưởng làm rõ thêm.  hai chúng ta đang thực hiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa những mô hình tổ chức bộ máy Nhà nước thì luôn xáo trộn và không ổn định và không theo Luật định  nay nhập   mai tách thì lại đổi tên  Trung ương không nhập  nhưng một số sở ngành tỉnh thành lại nhập vào mỗi tỉnh thành thì làm một kiểu khác nhau  Do vậy, rất bất cập. Mặc dù Bộ trưởng đã trả lời vấn đề này rồi, song tôi vẫn đề nghị Bộ trưởng thẳng thắn khẳng định  việc thực hiện bộ máy xáo trộn trong thời gian qua có nóng vội hay không  có trái pháp luật không và giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Xin cám ơn Bộ trưởng  Sau đây xin mời Bộ trưởng trả lời   các ý kiến tranh luận và chất vấn

Lê Vĩnh Tân (Bộ trưởng Bộ nội vụ )

 Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội  Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội  tôi xin trả lời ý kiến của đại biểu Quảng Bình nói về sai phạm trong bổ nhiệm   kết luận 43    và kết luận 48 của Ban Bí thư để giải quyết xử lý vấn đề này  xin báo cáo khi có kết luận 43 của Bộ Chính trị  Ban Tổ chức Trung ương  Bộ Nội vụ  đã có văn bản yêu cầu tất cả 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  các đơn vị của Trung ương  làm báo cáo   bước đầu tự kiểm tra về kết quả sai phạm về công tác tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, khen thưởng.   Con số báo cáo kết quả kiểm tra này  đã được Ban tổ chức Trung ương tổng hợp  báo cáo chung  cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư  Bộ Nội vụ chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm tổng kết báo cáo trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước  nhập, chia các báo cáo của Ban Trung ương để làm báo cáo chung con số này. Xin báo cáo với các vị đại biểu  tôi không có công bố tại đây   riêng tôi nói về vấn đề sai phạm trong bổ nhiệm tuyển dụng.  Trước tiên tôi nói về tuyển dụng trước   trong đó  kết luận 43 của Bộ Chính trị  có nói sai phạm trong vấn đề tuyển dụng, bổ nhiệm  luân chuyển  đề bạt, bổ nhiệm giới thiệu ứng cử bầu cử và khen thưởng   nhưng trong kết luận 48 của Ban Bí thư  chỉ hướng dẫn xử lý các trường hợp nêu trên, trừ tuyển dụng      chính là chỗ này tôi đã có báo cáo Thủ tướng  xin ý kiến Thủ tướng và báo cáo với đồng chí Trưởng ban tổ chức Trung ương  Bộ Nội vụ đã tham mưu cho Trưởng ban tổ chức Trung ương  để báo cáo Ban bí thư bổ sung thêm  hướng dẫn về trường hợp sử dụng   xử lý vấn đề sai phạm trong tuyển dụng.  Xin thưa với các đại biểu là sai phạm trong tuyển dụng chiếm nhiều nhất trong các sai phạm khác   Đây là một vấn đề sai phạm tuyển dụng thì tôi biết hiện nay có những đồng chí sai phạm trong thời điểm thực hiện kết luận 44  có nhiều đồng chí cán bộ cấp cao  nếu việc xử lý vấn đề này hết sức nhạy cảm  và phải theo từng tình huống xử lý phù hợp  vừa đảm bảo nghiêm minh pháp luật   vừa đảm bảo sự ổn định chính trị và   đặc biệt chuẩn bị cho Đại hội Đảng, các cấp.  Vấn đề này chúng tôi đã được lãnh đạo Ban tổ chức Trung ương tổ chức cuộc họp ban lãnh đạo thống nhất rất cao  đề nghị của Bộ Nội vụ để sắp sửa trình vấn đề này  cái gốc của vấn đề đặt ra cho tuyển dụng   không giải quyết được gốc của tuyển dụng các bước tiếp theo là coi như nó vướng cả tôi nói thống kê. Đây trong thời gian qua không có báo cáo trước đại biểu được con số cụ thể  nhưng trong trường hợp tuyển dụng này có những tỉnh đã sai phạm trên 1700 trường hợp  nói vậy để chế biến và con số không nhỏ chút nào. Tất nhiên cũng có tỉnh chỉ vài ba chục trường hợp vài trăm trường hợp   nhưng các tỉnh sai phạm nhiều nhất  hơn 1700 trường hợp   nên đây là do các chính sách đặc thù của từng địa phương,  ta đưa ra chính sách ưu đãi về ưu tiên trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức  đặc biệt là ở đồng bằng sông Cửu Long có tính chất công 1.000  thành phố Hồ Chí Minh cũng có chính sách và Thanh Hoá đã có chính sách tuyển dụng, đặc biệt thanh hoá và v  có thể nói là  do những chính sách này không phù hợp với các quy định của pháp luật  tạm thời trước mắt là Bộ Nội vụ đề nghị giải quyết bán theo như thông báo kết luận 43   của Ban Bí thư cũng chia làm 3 giai đoạn 1 của chia làm 3 giai đoạn lấy mốc từ khi Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện khai Thông tư hướng dẫn thực hiện. 2 Nghị định 24. Giải thích  tháng 11  năm 2011   vào năm 2012 đến nay.  vấn đề tuyển dụng, nếu có sai phạm trong công tác tuyển dụng đến nay đã đủ điều kiện xem xét, chỉ trừ trường hợp đã có kết luận của thanh tra, kiểm tra vi phạm nghiêm trọng  mốc thứ hai là từ khi ban hành Thông tư đấy  cho đến ngày 28 tháng 12 năm 2017  nếu thiếu tiêu chuẩn, điều kiện  nhưng đến nay đã đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì thôi  còn nếu nợ   chứ nếu đủ  theo như 48 về tiêu chuẩn cho nở cho đến hết năm 2019. Chúng tôi đề nghị đến 521 là hướng của Bộ Nội vụ đề nghị  trị Ban bí thư để xử lý vừa khó vừa có lý  vừa học  phù hợp với tình hình hiện nay chúng ta đang chuẩn bị tiến tới Đại hội và bầu cử Hội đồng nhân dân cấp báo cáo các đồng chí hướng đề xuất  còn quyết định của cơ quan có thẩm quyền và tôi mong rằng  đối với cơ quan có thẩm quyền sớm  nên có ý kiến về vấn đề xử lý sai phạm trong tuyển dụng so với Nghị định 43 của Bộ Chính trị  Riêng vấn đề bổ nhiệm trong kết luận 48 đã quy định rất rõ  hiện nay có một số trường hợp  và kể cả những ý kiến của đại biểu Quốc hội có gửi chất vấn tôi đây  cũng rơi vào những trường hợp đã được bổ nhiệm  trước tháng 6 năm 2012, tức là trước khi ban hành kết luận 43 của Bộ Chính trị hoặc nằm trong giai đoạn từ tháng 6 năm 2012  cho đến ngày 27 tháng 12 năm 2017  nhưng đến nay đã hoàn thành hồ sơ thủ tục rồi coi như không xem xét lại   nói chung là đại biểu chất vấn thẳng luôn đây là 3 trường hợp tôi nhận được các đại biểu này đúng thật sự có sai lúc đề bạt bổ nhiệm là chưa đủ  nhưng đến giờ này ta đã đủ rồi   đủ rồi so với thông báo v 848 thì đó cũng xem xét. Chỉ kiểm điểm trách nhiệm của cơ quan tham mưu, đề xuất  muốn nói với các đồng chí nên việc xử lý vấn đề này thì đây là vấn đề hết sức nhạy cảm và vấn đề này phải xử lý kiên quyết   chúng ta phải làm cho ráo bước  làm kỹ để chuẩn bị tiến tới Đại hội Đảng, các cấp  tôi xin trả lời ý kiến của đại biểu  về vấn đề khuyến khích  khuyến khích cán bộ xã, huyện lên tỉnh không khả thi  tôi nghĩ rằng đây chỉ là một trong những giải pháp  bây giờ nếu cán bộ xã làm việc lâu năm có bằng tiêu tiêu chuẩn, điều kiện đủ như cán bộ huyện   và Luật cán bộ, công chức sắp tới. Đây là vấn đề liên thông  công chức  xã, huyện   những điều kiện này. Tôi đề nghị các địa phương cũng nên ưu tiên cho các đồng chí này   trong khi thay vì mình tuyển một em học sinh mới ra trường  Nhưng đây là một cán bộ công tác 95 xã đã có kinh nghiệm đã có đủ bằng cấp tiêu chuẩn  vấn đề tiểu mới ưu tiên  chúng ta chưa có tình có lý  chúng ta sử dụng được người đã trưởng thành thực tế từ cơ sở  tôi đề nghị trong thời gian qua việc tuyển dụng từ công chức xã, công chức huyện, thậm chí có những đồng chí hiện nay lên cấp Trưởng phòng của Sở  và làm rất tốt   tôi nói đây chỉ là một giải pháp chứ không phải tất cả đều chấp   nhận hết  tôi nghĩ đây là vấn đề cần phải nghiên cứu và theo tôi thì nên khuyến khích này  để vừa giải quyết chính sách vừa hợp tình hợp lý và sử dụng cán bộ có kinh nghiệm ở cơ sở trong thời gian vừa qua  về các đoàn thể chính trị  trong Nghị định 34 đã có ai  Nghị định 34 và Nghị quyết 35  hiện 334  việc sắp xếp các đoàn thể chính trị xã hội thì xin thưa tôi đề nghị xin tiếp thu ý kiến các đồng chí sẽ có báo cáo với Ban tổ chức Trung ương  cơ quan chủ trì việc sắp xếp các chức danh tổ chức đoàn thể chính trị các xã theo đúng tinh thần  đó là công chức hoặc  những người hoạt động không chuyên trách  có việc sắp xếp cho phù hợp trong thời gian sắp tới   Đại biểu Cầu của Nghệ An  có đặt vấn đề tình trạng như vậy đối với cán bộ nhũng nhiễu. Tôi xin ghi nhận ý kiến của đại biểu yêu cầu  sắp tới để tham mưu trong việc xây dựng các nghị định, nhất là xây dựng nghị định thay thế Nghị định 34  về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức  sắp tới chúng ta phải cương quyết vấn đề này   cương quyết. Xin ghi nhận ý kiến của đại biểu Cầu không k thi  công chức có hiệu lực  xây dựng nghị định này chúng tôi sẽ ghi nhận ý kiến này để bổ sung  làm sao chúng ta ngăn chặn không để những phần tử này lọt vào trong cơ quan hệ thống hành chính nhà nước  gây nhũng nhiễu phiền hà cho người dân giảm lòng tin của người dân  ý kiến của đồng chí Nguyễn Sơn Hà Tĩnh  sắp xếp tổ dân phố hiện nay thì ba người không hợp thì xin thưa đồng chí  Sơn và các quy định từ trước đến nay không quá 3  giờ đây chúng ta thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết 18  của Trung ương. 7  6464 của Trung ương  về vấn đề sắp xếp đối với thôn, tổ dân phố chỉ có 3 chức danh bí thư   Trưởng Ban Công Tác Mặt Trận Và    chỉ có 3 chức danh này. Bây giờ chúng ta vẫn giữ chức danh này  gì thế  về giáo dục  phải thực hiện. 3 Chỉ tiêu  vừa giảm biên chế  vừa giảm số đơn vị trực thuộc  vừa phải đảm bảo xã hội hoá  Đây là vấn đề thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết 19  và tôi được biết khi xây dựng nghị quyết 19 này  Bộ Giáo dục và Đào tạo rất nhất trí cao về 3 chỉ tiêu này  trong thực hiện quyết định này có gì đề nghị Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói thêm sao Bộ Giáo dục đề nghị như thế  Tôi nghĩ ba các chỉ tiêu này cũng tương đối khó làm  giảm người hưởng lương   nếu tôi nói sáng nay giảm người hưởng lương từ ngân sách nhưng giảm biên chế và 10% thì xin thưa các đồng chí chúng ta nên đẩy mạnh xã hội hoá thì tốt hơn  một trường trước đây  chúng ta đã có trường hai cấp học  thậm chí có trường 3 cấp học  thậm chí trường cấp 1 cấp 2 trung  bây giờ khi đã có chủ trương tách ra một trường nhưng ngăn làm hai cổng   nhưng vẫn là một trường  Tôi nghĩ đây là vấn đề ưu tiên chúng ta nên sắp xếp lại  trước mắt tại những điểm trường gom lại Gươm nổi cái điểm trường  giảm đầu mối thì chi phí quản lý rất lớn. Thưa với các đồng chí Hà Nội làm rất tốt về công tác giảm đầu mối cho các đơn vị sự nghiệp công lập, nộp giảm đầu mối Hà Nội đã giảm kinh phí rất lớn, chưa cần nói tới việc giảm biên chế  Đây là vấn đề giảm đầu mối sẽ tiến tới giảm cơ cấu bên trong  tiến tới giảm biên chế thì tôi nghĩ đây là bước đi như thế  chủ trương này rất phù hợp trong Nghị quyết 39 Nghị quyết 19 của Trung ương đã đặt vấn đề này rất nhiều  về vấn đề cử tuyển  đối với hệ giáo dục   cái này là nghị định của Chính phủ ban hành về thực hiện các đề cử tuyển đối với  giáo dục  đối với học sinh tốt nghiệp  đại học sau khi ra trường  do Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị  tôi thấy như về công bằng mà nói thì xin thưa các đồng chí  hả   các tỉnh phía Nam mà tôi còn làm Chủ tịch Hội đồng tháp. Tôi bỏ vụ cử tuyển.   không có đau,  bây giờ tại sao có người chạy đi học cũng mở xã biên giới đi học thi đỗ đàng hoàng bỏ tiền đi học về không có việc làm  còn người thưa các đồng chí đủ đề thi đại học không đủ đâu hết   đã cử đi học về phải lo việc làm  Đây là một vấn đề cần suy nghĩ  đặc biệt đối với vùng dân tộc thiểu số chính sách này. Tôi thấy vấn đề duy trì là cần thiết nhưng để đảm bảo mặt bằng chung  hồi trước đây chúng ta quy định đối với hệ cử tuyển của giáo dục về do địa phương phân công   công tác theo vị trí việc làm yêu cầu các địa phương.  bây giờ ở đây chúng ta cử tuyển không phải thi mà xét  xét tuyển  thấy nội dung phạm vi nó gọn hơn dễ hơn   nhưng để có sự cạnh tranh giữa các em với nhau trong vấn đề vị trí việc làm cho phù hợp.  vấn đề này. Tôi đề nghị nếu có vướng mắc đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giải thích thêm  vấn đề cử tuyển và bố trí phân công tạm dừng. Tôi mời thêm   lưu ý Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo sau giải lao sẽ có 5-7 phút để báo cáo giải trình thêm những ý kiến quan tâm về biên chế giáo dục  mời đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà    Hà Nội

Đỗ Đức Hồng Hà

 Kính thưa Bộ trưởng  tôi xin chuyển đến Bộ trưởng một câu hỏi  nhiều đại biểu  đã phát biểu trước tôi  đều cho rằng  hiện nay  một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức tham ô lãng phí  lợi dụng  lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ   thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. B  ố trí người thân  vào làm việc trong bộ máy Nhà nước đề nghị Bộ trưởng cho biết  Tỷ lệ cán bộ  công chức, viên chức  có những vi phạm   như tôi đã nêu ở trên. N  hóm nào  chiếm tỷ lệ cao nhất  vì sao  Trên cơ sở tỷ lệ này  đề nghị Bộ trưởng  có giải pháp gì phù hợp với từng nhóm  nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng  Xin hết. Xin cám ơn   đại biểu Phạm Tất Thắng, Vĩnh Long

Phạm Tất Thắng

 Kính thưa Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Trung ương đã xem xét kỷ luật hơn 70 cán bộ  Kính thưa Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Trung ương đã xem xét kỷ luật hơn 70 cán bộ  cao cấp  . Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu về việc này là việc thật đau xót nhưng không thể không làm  nhiều cơ quan địa phương cũng phải xử lý kỷ luật, kể cả xử lý hình sự nhiều cán bộ sai phạm  báo chí dư luận phản ánh nhiều về hiện tượng cán bộ, công chức, viên chức vô cảm khi tác nghiệp cử tri có hỏi tôi xin hỏi Bộ trưởng trả lời giúp chúng ta có quy trình tuyển dụng, đào tạo, đánh giá quy hoạch bổ nhiệm cán bộ khá chặt chẽ  sao lại xảy ra hiện tượng nhiều cán bộ, công chức, viên chức sai phạm  đạo đức công vụ của một bộ phận không đáp ứng yêu cầu. Như vậy  nguyên nhân và giải pháp thế nào để khắc phục trong thời gian tới. Xin cảm ơn Bộ trưởng. Xin cảm ơn    đại biểu Trần Thị Quốc Khánh

Trần Thị Quốc Khánh

 Kính thưa Bộ trưởng, Chủ trương của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước đều xác định khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu giữ vai trò then chốt trong sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước nhưng thực tiễn quản lý nhà nước chúng ta chưa thực sự ứng dụng khoa học, quản lý khoa học và hành chính công để quản lý, điều hành nên việc xác  Kính thưa Bộ trưởng, Chủ trương của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước đều xác định khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu giữ vai trò then chốt trong sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước nhưng thực tiễn quản lý nhà nước chúng ta chưa thực sự ứng dụng khoa học, quản lý khoa học và hành chính công để quản lý, điều hành nên việc xác  sắp xếp tổ chức bộ máy đến giờ vẫn chưa thực sự tinh gọn hợp lý và khoa học chưa rõ cơ chế dịch vụ công hành chính công lãnh đạo các cấp, các ngành còn nhiều lúng túng, cải cách hành chính chưa thực sự thực chất. Trong khi đó, học viện hành chính quốc gia từ lâu nghiên cứu và đào tạo hàng vạn sinh viên học viên về hành chính công dịch vụ công nhân đi về quản lý, điều hành ở các cấp, các ngành lại không ứng dụng kiến thức khoa học về quản lý. Xin Bộ trưởng cho biết, Bộ trưởng có biết những bất cập này không vì sao Bộ trưởng không dựa vào khoa học về quản lý để tham mưu, đề xuất  cho công tác quản lý nhà nước. Nếu nội dung khoa học quản lý đang được giảng dạy đào tạo không ứng dụng được trong thực tiễn. Vì sao Bộ trưởng không quyết định loại bỏ đi  câu hỏi này tôi xin gửi đến Thủ tướng Chính phủ để trả lời chiều mai. Xin cảm ơn  Xin mời đại biểu  Lê Thanh Vân  b 13   tranh luận

Lê Thanh Vân

Thưa Bộ trưởng  lúc nãy Bộ trưởng có nói về công tác nội trị của Bộ trưởng nghe rất hay    nhưng mà đấy mới chỉ là phương pháp đánh giá cán bộ.  Bộ trưởng chưa cho biết kết quả ra sao  Vì vậy, tôi muốn Bộ trưởng cho biết  với phương pháp dựa vào thực chứng hiệu quả công tác  đến bây giờ Bộ trưởng đánh giá được  bao nhiêu%   thẩm quyền của mình   có thực đức thực tài  thứ hai nữa  vừa qua  báo chí có đưa vụ việc vụ tiền lương của Bộ Nội vụ  khai khống  hồ sơ để lấy tiền làm thêm  tiền công tác phí  Bộ trưởng cho biết việc này có hay không  nếu có  Bộ trưởng thực hiện trách nhiệm của mình ở cái nơi được coi là mẫu mực về chính sách  kể từ khi chính sách  đại biểu Trương Thị Bích Hạnh   N 10. Bình Dương

Trương Thị Bích Hạnh

 Kính thưa Bộ trưởng, Qua ý kiến trả lời của Bộ trưởng liên quan tới vấn đề biên chế cán bộ  Kính thưa Bộ trưởng, Qua ý kiến trả lời của Bộ trưởng liên quan tới vấn đề biên chế cán bộ  tôi còn có vấn đề rất băn khoăn và xin được phép trao đổi lại với Bộ trưởng  Trước hết, tôi xin khẳng định việc sắp xếp bộ máy tinh giản biên chế là một chủ trương rất đúng của Đảng và Nhà nước  Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn rất nhiều khó khăn bất cập  mà các đại biểu đã nêu  và trong đó tôi nghĩ rằng là một trong những nguyên nhân là do khi chúng ta giao chỉ tiêu biên chế  rồi tinh giản biên chế chúng ta chưa căn cứ vào những đặc điểm đặc thù về dân số về tình hình phát triển kinh tế xã hội về nhiệm vụ của từng ngành, lĩnh vực địa phương mà chủ yếu là sắp xếp  về cơ học, giảm cơ học  cho nên mới dẫn đến những vấn đề như thế   và từ thực tiễn của Bình Dương xin nêu ra như thế này.   hiện nay Bình Dương  là tỉnh đang có quy mô dân số đứng thứ 6 cả nước  Trong đó có đến 53,5% là người có hộ khẩu tạm trú  Bình Dương cũng đang đứng thứ 3 về thu hút đầu tư nước ngoài   và là một trong những địa phương mà có nguồn thu và nộp ngân sách lớn   về Trung ương  đặc thù này đã dẫn đến những áp lực rất lớn của  tỉnh đối với quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực y tế giáo dục  lao động, an ninh trật tự và đặc biệt, đặc biệt là áp lực của chính quyền cơ sở   và hiện nay thì biên chế được giao của tỉnh Bình Dương thì đang đứng thứ ba thứ 13 của cả nước,   trong đó biên chế của ngành giáo dục đang thiếu gần 3.000 người và biên chế của ngành y tế gần 1.700 người đang thiếu.  Bộ trưởng cũng đã nêu một số giải pháp đối với vi xử lý vấn đề biên chế của ngành giáo dục và y tế. Nhưng tôi cho rằng những giải pháp này cũng chỉ mang tính trước mắt và tạm thời thôi  cho nên từ thực tiễn trong thời gian vừa qua. Tôi đề nghị Bộ trưởng cần phải có giải pháp căn cơ hơn  để các địa phương có đặc thù. Như vậy có đủ nguồn nhân lực thực hiện chức năng, nhiệm vụ tạo động lực cho sự tăng trưởng cũng như đảm bảo an sinh xã hội không chỉ của địa phương mà còn của đất nước nữa  bây giờ xin mời giải lao sau giải lao mời Bộ trưởng Bộ Giáo dục  báo cáo giải trình thêm 

Nguyễn Thị Kim Ngân-Chủ tịch Quốc hội

Xin mời Quốc hội tiếp tục Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ sẽ  báo cáo giải trình thêm  các câu hỏi chất vấn liên quan tới  vấn đề biên chế  giáo viên   việc sáp nhập các cấp học, các trường

Phùng Xuân Nhạ (Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Kính thưa chủ toạ phiên họp Quốc hội. Trước hết, tôi rất cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội  đã quan tâm và có nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề biên chế giáo viên  và sắp xếp các cơ sở giáo dục phổ thông và tôi rất cám ơn Bộ trưởng. Lê Vĩnh Tân  đã chia sẻ và hỗ trợ ngành giáo dục rất nhiều báo cáo Quốc hội trong thời gian vừa qua Bộ Giáo dục đào tạo và Bộ Nội vụ đã có rất nhiều buổi làm việc với nhau và làm việc các địa phương để giải quyết nhiều vấn đề về biên chế giáo viên cũng như vấn đề liên quan của nhiều năm để lại  Như Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đã phát biểu đối với giáo dục đào tạo rất đặc thù, đội ngũ giáo viên rất đông  rất nhiều các đặc điểm nghề nghiệp trên những vấn đề đặc thù về biên chế, giáo viên những vấn đề vướng mắc, giải pháp  về cơ bản là tôi rất đồng ý với cách đặt vấn đề của Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân là tới đây  chúng tôi sẽ cùng nhau để tiếp tục có những giải pháp tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và làm việc các địa phương để giải quyết các vấn đề còn đang vướng vào. Tôi rất mừng vừa rồi, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân có nêu  tới đây thì có một loạt những đổi mới về tuyển dụng  đặc biệt là liên quan đến những tiêu chuẩn nghề nghiệp có quy định về  chứng chỉ ngoại ngữ tin học thì báo cáo Quốc hội thì chúng tôi qua thực tiễn thấy đối với giáo viên nói riêng cũng như đối với viên chức, công chức quy định về chứng chỉ ngoại ngữ tin học, có lẽ không cần thiết và đây được lồng ghép trong quá trình bồi dưỡng chức năng nghề nghiệp mà trong chuẩn giáo viên. Chúng tôi cũng đã quy định về điểm này thì tôi mới được Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng đã thống nhất về cơ bản báo cáo Quốc hội liên quan đến về sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có các trường học thực hiện Nghị quyết 4 của Chính phủ để triển khai Nghị quyết 19 của Trung ương về tinh giản bộ máy sắp xếp  chúng tôi đã chỉ đạo các địa phương  Trước hết là có văn bản  3712 hướng dẫn các địa phương trong quá trình già sắp rà soát, sắp xếp các trường lớp, các điểm trường lẻ, các trường các trường phổ thông có nhiều cấp học, báo cáo Quốc hội và đại biểu phương cũng như các đại biểu là trong điều lệ về trường phổ thông có nhiều cấp học và mô hình trường có nhiều cấp học được trong Luật giáo dục đại học pháp biển  chết đi  là mô hình đấy không phải là không có cơ sở nhưng mà hình thành, đặc biệt là qua con đường sáp nhập  yêu cầu hết sức nghiêm ngặt về các tiêu chuẩn  quy định về kỹ thuật về điều kiện  mỗi một cấp học có cái tâm sinh lý khác nhau  Do vậy, khi và sắp xếp phải tính toán đảm bảo được những yêu cầu về mặt chuyên môn sư phạm khoa học để tôi lấy thí dụ về cán bộ lãnh đạo. Mặc dù có giảm nhưng mà cái cán bộ quản lý lãnh đạo, quản lý nhà trường ấy phải đủ điều kiện  giáo viên  cũng phải đủ điều kiện các sân chơi bãi tập  các lứa tuổi cũng phải   vậy để đảm bảo các phòng học bộ môn khối học riêng chứ không phải dồn tất cả. Như vậy, trong các quy định rất rõ và số lớp trong trường liên cấp này cũng không quá 45 dự kiến như vậy và đường đi với nhau thì cũng không quá xa và tuỳ theo điều kiện địa phương. Do vậy, trong hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 04 của Chính phủ, các địa phương có thẩm quyền sắp xếp trên nhu cầu và điều kiện cụ thể chứ không phải sắp xếp cơ học có nhiều địa phương làm tốt  nhưng cũng có những địa phương   thì làm một cách vội. Do vậy, sắp xếp cơ học dẫn đến không đảm bảo điều kiện cho dạy và học thì đây cũng là vấn đề chúng tôi có phối hợp nhắc nhở thì tới đây chúng tôi tiếp tục cùng với các địa phương thì hướng dẫn để làm sao cái công việc sắp xếp các trường, đặc biệt là các trường liên cấp phải đảm bảo điều kiện thì lúc ấy mới được mục đích của việc sáp nhập này đảm bảo chất lượng chứ không phải mục đích để giả mạo để giảm biên chế và rất nhiều địa phương mà chúng tôi có làm việc thì họ cũng nhất trí như vậy. Tuy nhiên, cấp về địa phương nào mà giao cho Sở Giáo dục làm đầu mối thì chúng tôi thấy là tốt. Còn nếu như giao cho sở khác mà không có chuyên môn thì đôi khi có những cách làm cơ học. Chúng tôi thấy đây cũng là một trong những vấn đề mà chúng tôi sẽ phối hợp với các địa phương, trong đó gắn với vấn đề tinh giản biên chế Bộ Nội vụ và tới đây chúng tôi cùng với Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân sẽ xây dựng một nghị quyết để tham mưu cho Chính phủ về biên chế giáo viên đảm bảo hợp lý  có lộ trình giảm như giảm các cán bộ quản lý và phục vụ thực sự không cần thiết đối với giáo viên thì tăng nhưng tăng thì tăng cũng là hợp lý chứ không phải tăng một cách vô cùng. Ví dụ, địch biên  về giáo viên cũng phải tính toán đến các vùng thành phố với các vùng miền núi là cua khác nhau để tìm hướng khác nhau để trên cơ sở để các địa phương có căn cứ sắp xếp, rà soát, báo cáo Quốc hội thì chúng tôi xin được báo có thêm một số nội dung mà đại biểu quan tâm đến lĩnh vực về biên chế giáo viên cũng như sáp nhập các cơ sở trường lớp. Xin cảm ơn Bộ trưởng. Phùng Xuân Nhạ  sau đây     Xin mời Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân tiếp tục trả lời chất vấn và các ý kiến tranh luận.

Lê Vĩnh Tân (Bộ trưởng Bộ nội vụ )

Thưa Quốc hội  Theo ý kiến của đại biểu Hà Hà Nội  đề nghị cho biết, nhóm vấn đề xử lý kỷ luật  trong thời gian vừa qua  xin báo cáo với Quốc hội chúng tôi tổng kết trong năm 2018  nhóm xử lý kỷ luật đối với công chức  có 1657 người  xem xét, xử lý kỷ luật  Trong đó, nếu phân định theo hành vi chiếm tỷ lệ 0,51% trên tổng số công chức  nếu chia theo hành vi  vi phạm liên quan đến quản lý công chức  có 404 người  24,4%  vi phạm thi đua, khen thưởng chỉ có 2 người chiếm 0,1%  d Vi phạm khác như tham ô tham nhũng cờ bạc  sinh con thứ 3 là 1791 người chiếm tỷ lệ 75,5%  nhóm này là nhóm cao nhất trong xử lý đối với công chức  trông giống cá nhân xử lý sai phạm về vấn đề tài chính, ngân sách  có 1044 người chiếm 56,61% trên tổng số vi phạm  riêng về số lượng kỷ luật  khiển trách  có 790 người chiếm 47,7%  cảnh cáo là 488 người chiếm 29,5%  hạ bậc lương tám mươi bảy người chiếm 5,3% năm mươi mốt người chiếm 3,10%  cách chức 110 chiếm 6% và buộc thôi việc 141 người chiếm 8,4%  về xử lý đối với viên chức  trong năm 2018 đã xử lý 3020 người chiếm 0,16% trên tổng số viên chức  trong đó các bộ, ngành xử lý 198 người  Giảm 48 người  so với năm 2017  địa phương 2822 người  tăng 98 người so với năm 2017 với các hành vi vi phạm của viên chức, trong đó có vi phạm liên quan đến quản lý viên chức là 527 người  chiếm tỷ lệ 17,5%  vi phạm liên quan đến thi đua, khen thưởng không  vi phạm khác gồm có tham ô tham nhũng cờ bạc sinh con thứ 3 và 2493 người chiếm tỷ lệ 82,2% 2,5%  một số viên chức bị kỷ luật  Trong đó, cá nhân xử lý vi phạm tài chính đã có 1021 người chiếm 40,95%  d Các hình thức xử lý kỷ luật khiển trách  1962. Người  chiếm 65%  cảnh cáo là 671 người chiếm 22% và cách chức 78 người chiếm 2,6% buộc thôi việc  309 người chiếm 10,2%  xin báo cáo với đại biểu Quốc hội phân số tổng hợp xử lý kỷ luật trong năm 2018  đối với công chức, viên chức hành chính  trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp thuộc khối Chính phủ quản lý  tiếp. Theo tôi xin tiếp tục trả lời câu hỏi về Nghị định 34 cho đến giờ này chưa có Thông tư hướng dẫn  Bộ Nội vụ xin nhận khuyết điểm trước  Quốc hội nghị định này có hiệu lực ngày tháng  Thông tư chưa ban hành  chiều ngày hôm qua. Tôi đã ký Thông tư này rồi  ngay trước khi đại trước khi Bộ trưởng chất vấn là khôn lường trước  Đối với đại biểu Đặng Hồng Hà  đặt vấn đề một bộ phận cán bộ tham ô lãng phí tham nhũng  hậu quả nghiêm trọng  phát hiện được vấn đề tham nhũng vặt hoặc đề xuất xử lý  chúng tôi kiểm tra, thanh tra  kiểm tra thông tin của báo chí nêu  kiểm tra trên cơ sở báo cáo của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh sắp tới. Chúng tôi sẽ thay hình thức và biện pháp kiểm tra công vụ để gánh cho hiệu quả hơn  ý kiến của đại biểu Phạm Tất Thắng  về quy trình tuyển dụng cán bộ chặt chẽ nhưng tại sao lại để lộ lọt những cán bộ như thế  Xin thưa các vị đại biểu lần trả lời chất vấn trước đây tôi nói để chúng ta làm rất chặt  quy trình. 5 Bước  từ việc thảo luận về chủ trương, tiêu chí, điều kiện cho hội nghị cán bộ chủ chốt thuốc mở rộng dòng 1 vòng 2 Ban cán sự Đảng Đảng uỷ  nhân dân  nhưng quan trọng  chúng ta không nắm được cán bộ  tất cả cán bộ để thông qua hồ sơ lý lịch  thông qua nhận xét, đánh giá tuyển chọn của cấp dưới  như kinh nghiệm của bác hồ thì xin thưa với các đại biểu, các hồ sơ làm công tác cán bộ bác hồ chọn đúng người  ở đây chúng ta làm rất nhiều quy trình  rất nhiều thủ tục rất nhiều tiêu chuẩn nhưng chọn không đúng người  không hiểu được người không hiểu được cán bộ  thậm chí trong vấn đề sai phạm của cán bộ trong thời gian vừa qua quản lý hồ sơ của cán bộ, công chức  khai không trung thực không phát hiện được vấn đề này  rất nhiều bộ hồ sơ  mà đã được cơ quan có thẩm quyền chuyển đến cơ quan, tổ chức lúc thật lâu  không đi xác minh  vấn đề này. Bộ Nội vụ đã có quyết định giao cho các cơ quan  và người làm công tác tham mưu tổ chức  khi nhận hồ sơ cán bộ phải thẩm tra, xác minh lại  làm cơ sở trong việc xem xét đề bạt, bổ nhiệm cán bộ chứ không phải chỉ thấy có chữ ký của ông là Trưởng vụ  ông Vụ trưởng tổ chức chữ ký của cơ quan, đơn vị gửi đến coi như có trách nhiệm thuộc cơ quan chức  rất nhiều hồ sơ rất nhiều trường hợp thì xin thưa là  so sánh với bảo hiểm y tế  thời gian công tác không khớp nhau  không khớp nhau rất nhiều vấn đề. Ngày tháng năm sinh  không giống  ta có tình trạng lại điều chỉnh theo Thông tư số 13  tôi hồ sơ cán bộ rất quan trọng. Tôi đề nghị các địa phương  làm việc chỉ đạo đối với các Sở Nội vụ, Ban Tổ chức và cán bộ, tổ chức  quản lý hồ sơ cán bộ phải kiểm tra hồ sơ chứ không chỉ các hồ sơ  vấn đề này rất quan trọng nên thấy hồ sơ tất cả  khi đề bạt bổ nhiệm rồi mới đặt ra là thấy có vấn đề bữa nay mới thấy học hành động quan bữa nay mới thấy vấn đề là coi như đã khai gian lý lịch tư nhân  tôi nghĩ vấn đề quản lý hồ sơ. Đây là vấn đề hết sức quan trọng thứ hai chưa kịp thời phát hiện những sai phạm của cán bộ trong quá trình công tác trước đây  mà do cơ quan quản lý trước đây không làm rõ những vấn đề  sai phạm  không có kết luận rõ ràng khi đề bạt chức vụ cao hơn  Toà xử tội, thậm chí phải thi hành án tù  Tôi nói đây là vấn đề quản lý kinh nghiệm quản lý cán bộ hiện nay phải quản lý xuyên suốt  không thể chuyển từ chức vụ này có chức vụ khác  quản lý cán bộ quản lý từ ngay từ đầu  từ việc tuyển dụng  học hành  đề bạt, bổ nhiệm phải xuyên suốt liên tục giống như đánh giá cán bộ  hiện nay tôi nghĩ đây là vấn đề hết sức quan trọng nên việc phát hiện cán bộ này thì xin thưa các đồng chí trong thời gian qua  như ý kiến của các đại biểu nêu  có sự phát hiện của các cơ quan báo chí  có dư luận xã hội có đơn tố cáo có nhưng cái quan trọng để khắc phục vấn đề này chúng ta phải quản lý hồ sơ cán bộ nắm cho chắc hồ sơ cán bộ như đồng chí Trưởng ban tổ chức nói chúng ta đi tìm cán bộ chứ đừng để cán bộ  để tìm người tốt  mình là người làm công tác cán bộ phải đi tìm người tốt được ngươi đấy. Người ta đi tới tiềm ẩn  tôi nghĩ đây là một trong những vấn đề mà chúng ta phải làm công tác cán bộ phải thực sự công tâm khách quan  vấn đề này thì mới mong kiếm được cán bộ giỏi trong thời gian sắp tới  ý kiến của đại biểu Thanh Vân về kết quả đào tạo  như% theo thẩm quyền  Cái này xin báo cáo  Vâng. Chúng tôi sẽ gửi bản thống kê đầy đủ về kết quả đào tạo trong thời gian qua  kể cả về đào tạo lý luận chính trị  đào tạo cấp văn bằng chuyên môn  đào tạo về các chức danh  đối với cán bộ, công chức, viên chức hiện nay dài quá tình gửi cho đại biểu đánh giá cán bộ Thanh Vân hỏi cái khác nhưng có lẽ là để cho Bộ trưởng trả lời văn bản trả lời đơn giản  tôi xin phép về mảng này  việc tinh giản biên chế  có ý kiến đại biểu nói cào bằng  tôi xin nói thêm  nãy giờ giải lao có một ý kiến đại biểu cũng nghĩ rằng Bộ Nội vụ giao biên chế sự nghiệp  tôi xin khẳng định lần thứ ba  Bộ Nội vụ không phải là cơ quan giao biên chế sự nghiệp cho các địa phương  Bộ Nội vụ chỉ là cơ quan giao biên chế cho các cơ quan Trung ương  Bộ Nội vụ chỉ thẩm định biên chế sự nghiệp đối với các địa phương trên cơ sở đề nghị Uỷ ban nhân dân  Hội đồng nhân dân  thẩm định trình, tiêu chí  định mức kinh tế kỹ thuật số học sinh tăng thêm số trường lớp và Nghị định Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị  nhưng xin thưa với đại biểu trong thời gian qua cũng thật không quá nặng về vấn đề  định mức kinh tế kỹ thuật định mức 12 năm rồi  không còn phù hợp nữa  bám vào Nghị quyết 39 chủ yếu  mày có thể nói thật với đại biểu như thế. Tại sao lại cắt đi, bởi vì 39 quy định  chúng ta phải giảm 21 tối thiểu 10%  bình quân nghĩa trước đây là năm bây giờ chưa đạt 1,5 giảm 2,5  để đạt được mục tiêu 521  nên cũng nói để cho các địa phương và các đại biểu quan tâm  muốn giảm được biên chế này thì trước tiên phải có lộ trình sắp xếp tổ chức cơ cấu lại đội ngũ cho phù hợp  nâng cao trình độ của cán bộ, công chức, viên chức ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính  chúng ta mới giảm được biên chế  giảm tỷ lệ lao động gián tiếp  giản biên chế được  lần này trách nhiệm của địa phương đề nghị các đoàn đại biểu  giám sát  các địa phương để thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết   19 của Trung ương về vấn đề này  giản biên chế này không cào bằng   ở đây như tôi đã trình bày sáng nay. Chủ tịch Quốc hội không nói nhiều về vấn đề này đã trả lời trước đây do nhu cầu công việc địa phương có thể cân đối cho tăng chỗ giảm  chúng ta không nhất thiết phải cao bằng  như các địa phương   đại biểu Quyết Tâm có nói tới mô hình chính quyền đô thị  bộ thí điểm Hà Nội mở rộng những mô hình chính quyền đô thị   trước đây đã có nghị quyết của Quốc hội về thí điểm mô hình chính quyền đô thị không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường của 10 tỉnh  và Quốc hội quyết định trở lại  là cấp chính quyền gồm có Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp  lần này. Hà Nội. Xin số đề án chỉ xây dựng chính quyền đô thị của Hà Nội không tổ chức Hội đồng nhân dân phường  thuộc thị xã  và quận   Đây là cơ quan hành chính chứ không phải là một cấp chính quyền  cấp chính quyền của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân. Tôi nghĩ đây là vấn đề thí điểm chỉ làm đối phương  còn thành phố Hồ Chí Minh, nếu có, một mô hình thí điểm về chính quyền đô thị khác nữa  quan điểm tôi là Bộ trưởng Bộ Nội vụ tôi ủng hộ thành phố Hồ Chí Minh nên có nhiều mô hình  chúng ta tổng kết mô hình này có thể sửa đổi, hoàn thiện về Luật tổ chức chính quyền địa phương sắp tới, sửa đổi, hoàn thiện đầy mới, sửa đổi, bổ sung một số điều có thể đưa ra một mô hình hoàn chỉnh  phân biệt giữa chính quyền đô thị chính quyền nông thôn chính quyền, hòn đảo miền núi  cho phù hợp trong quá trình này cũng phù hợp với Nghị quyết 18 của Trung ương  cái gì đó thì làm trước cái gì chưa rõ là chúng ta sẽ tiến hành thí điểm để rút kinh nghiệm xin ủng hộ quan điểm này của đại biểu Tp Hồ Chí Minh  hiện nay còn khoảng 8 đại biểu đang chờ tranh luận. Xin phép tôi sẽ ưu tiên cho đại biểu có chất vấn sẽ tranh luận  và tôi mời thêm đại biểu chất vấn văn thị Bạch Tuyết     thành phố Hồ Chí Minh

Văn Thị Bạch Tuyết (Phó đoàn)

  Kính thưa Quốc hội. Thưa Bộ trưởng hiện nay có một số địa phương như Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và một số tỉnh, thành khác do tăng dân số cơ học quá lớn dẫn đến số học sinh tăng cao mỗi năm  Quốc hội. Thưa Bộ trưởng hiện nay có một số địa phương như Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và một số tỉnh, thành khác do tăng dân số cơ học quá lớn dẫn đến số học sinh tăng cao mỗi năm  thông thường tăng đối tượng học sinh thì phải tăng giáo viên  nhưng những địa phương này không được tăng biên chế giáo viên mà phải giảm biên chế 10% để giảm người được hưởng lương từ ngân sách  mà hiện nay chúng ta chưa có giải pháp khác hiệu quả hơn để thay thế  trong khi các địa phương này vẫn phải triển khai chương trình sách giáo khoa mới triển khai học hai buổi một ngày đối với các trường phổ thông để đảm bảo thực hiện được chất lượng đào tạo thì các địa phương sẽ vi phạm vì không giảm được biên chế. Xin hỏi Bộ trưởng các địa phương này phải làm như thế nào để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ về giáo dục đào tạo mà vẫn thực hiện được chủ trương giảm biên chế  cảm ơn Bộ trưởng. Xin mời đại biểu phạm như Hiệp    Thừa Thiên Huế

Phạm Như Hiệp

 Kính thưa Bộ trưởng  Tôi đánh giá cao giải trình của Bộ trưởng về phương pháp thực hiện và kết quả của Đề án vị trí việc làm  trong thực tiễn. Việc triển khai xây dựng đề án vị trí việc làm cho thấy vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc  đề án được thực hiện trên diện rộng nhiều ngành nhiều địa phương  xin Bộ trưởng cho biết cho đến nay   sau một thời gian thực hiện Bộ Nội vụ đã nên có những tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm về đề án vị trí việc làm hay chưa.  Câu thứ hai, Bộ trưởng nói nhiều về công tác đào tạo trong việc xác định vị trí việc làm   thì tôi có hỏi để tìm người phù hợp cho vị trí việc làm, tránh tình trạng tìm vị trí cho người  theo Bộ trưởng thì cần phải thực hiện như thế nào xin? Trân trọng cảm ơn bộ Trưởng  Xin cám ơn   đại biểu Bùi Thị Thuỷ Thanh Hoá

Bùi Thị Thủy

 Kính thưa Bộ trưởng, Xin cảm ơn Bộ trưởng đã có văn bản đồng ý cho tuyển dụng đối với những giáo viên hợp đồng từ ngày 31 tháng 12 năm 2015 trở về trước. Tuy nhiên, việc tuyển dụng này chưa đáp ứng đủ  Kính thưa Bộ trưởng, Xin cảm ơn Bộ trưởng đã có văn bản đồng ý cho tuyển dụng đối với những giáo viên hợp đồng từ ngày 31 tháng 12 năm 2015 trở về trước. Tuy nhiên, việc tuyển dụng này chưa đáp ứng đủ  87696. Biên chế giáo viên hiện còn thiếu các cấp học  xin Bộ trưởng cho biết lộ trình tuyển dụng đối với số biên chế giáo viên còn thiếu cũng như lộ trình xây dựng ban hành Nghị định riêng về vấn đề này như Bộ trưởng đã nói  và hiện còn hơn 11.000 lao động hợp đồng ở trạm y tế xã, phường, thị trấn của trên 10 tỉnh, thành tại sao không được đưa vào văn bản này   khi nào họ được biên chế viên chức y tế theo Nghị định 117/2014. Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng   Xin cảm ơn đại biểu đại biểu Phạm Đình Cúc, Bà Rịa Vũng Tàu

Phạm Đình Cúc

 Kính thưa Bộ trưởng , kính thưa Quốc hội  Như Bộ trưởng  trình bày chính sách tiền lương  thang bảng lương phụ cấp theo nghề theo chức vụ trong thời gian qua còn nhiều bất cập nhưng chậm được điều chỉnh sửa đổi Bộ trưởng cho biết nguyên nhân và giải pháp khắc phục  Như Bộ trưởng   mới trao đổi tinh giản biên chế không cào bằng các bộ, ngành, địa phương đến năm 2021 phải giảm 10% trên Tổng biên chế xin Bộ trưởng cho biết việc tinh giản này có dựa trên cơ sở khoa học không có tính đến lĩnh vực ngành nghề đặc thù không. Ví dụ như các ngành tư pháp, chức năng, nhiệm vụ tăng  các loại án vụ việc tăng hằng năm khoảng 10% nhưng vẫn phải tinh giản theo lộ trình. Như vậy có phù hợp không xin? Cảm ơn bộ Trưởng   đại biểu đại biểu Đinh Duy vượt Gia Lai.

Đinh Duy Vượt (Phó đoàn)

Kính thưa Quốc hội, Bộ trưởng  chất vấn của tôi cơ bản đã trùng với đại biểu Phúc Hưng Yên, tỉnh Bắc Kạn  qua trả lời của hai Bộ trưởng thẳng thắn chia sẻ   có lẽ gần 100% cán bộ công chức rất vui mừng vì tới đây sẽ bớt được hành trình khốn khổ, tốn kém chạy chứng chỉ để qua các cửa ải. Tuy nhiên, Bộ trưởng dự kiến thay việc thi viết bằng việc kiểm tra thi trên máy  xin Bộ trưởng nêu rõ hơn các giải pháp  tổ chức thực hiện để cán bộ, công chức  vừa tránh vỏ dưa vừa tránh được vỏ dừa mà thực sự nâng cao chất lượng đội ngũ  tôi xin nêu một vài bất cập  trong nhiều bất cập. Đó là phát thanh viên người dân tộc phát thanh tiếng dân tộc không có bằng ngoại ngữ thì buộc phải lấy bằng  tiếng dân tộc, giáo viên các cấp vùng sâu, vùng xa như thế. Nếu không sẽ bị loại ngay từ vòng đầu    chứng chỉ tin học cũng vậy ngay các đại biểu cũng sử dụng thành thạo máy tính chỉ cần có cần có chứng chỉ không có chứng chỉ ngoại ngữ chỉ nên quy định vị trí việc làm cụ thể chức danh cụ thể không thể buộc cán bộ công chức nào cũng phải có tôn trọng cảm ơn Bộ trưởng. Giàng Thị Bình Lào Cai

Giàng Thị Bình (Phó đoàn)

 Kính thưa Bộ trưởng, Tôi xin gửi đến Bộ trưởng hai câu hỏi  ,   một đề nghị Bộ trưởng cho biết kết quả thẩm định đề án sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, nếu quý I 2009 và nghị quyết sáp nhập sẽ rất khó cho Đại hội Đảng cơ sở. Quý I 2020. Bộ trưởng có giải pháp gì giải quyết vấn đề này  2 Quy định về tổ chức hoạt động và quản lý hội theo Nghị định 45 Hội có tính chất đặc thù theo Quyết định số 8 Quyết định 30 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức biên chế hỗ trợ kinh phí không còn phù hợp với Nghị quyết 39 Nghị quyết 18 Luật Ngân sách năm 2015  Bộ trưởng có giải pháp gì để giải quyết bất cập này. 3  việc tổ chức thi nâng ngạch công chức với đề thi chung như hiện nay không sát với chuyên môn và vị trí việc làm của công chức  gây khó khăn cho đối tượng thi có ý kiến đề nghị  bỏ thi nâng ngạch công chức và phân cấp cho Bộ, ngành, địa phương xét nâng ngạch chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp cho từng vị trí việc làm của công chức. Đề nghị Bộ trưởng cho biết, giải pháp để giải quyết bất cập nêu trên. Xin cảm ơn Bộ trưởng    đại biểu Đặng Thị Phương Thảo 5

Đặng Thị Phương Thảo

Kính thưa Quốc hội, Bộ trưởng  Tôi xin hỏi Bộ trưởng về chủ trương giải quyết đối với đội ngũ cán bộ, công chức dôi dư sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã  qua theo dõi phần trả lời trước của Bộ trưởng Bộ trưởng đã đề cập sơ bộ về nội dung này. Tuy nhiên, bản thân tôi thấy còn chưa rõ ràng và muốn được Bộ trưởng làm rõ thêm  Theo báo cáo số 5636, Bộ Nội vụ đã gửi tới Quốc hội  Bộ đã thừa nhận sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức của hai cốc này thì số lượng còn dôi dư vẫn là 38 mươi lăm người đối với cấp huyện và 4585 người  đối với cấp xã. Vậy xin Bộ trưởng cho biết số dôi dư cần giải quyết như thế nào trong 5 năm bởi tính trung bình có gần 1.000 cán bộ  công chức cấp huyện và cấp xã trên hàng năm cần giải quyết số lượng dôi dư và tôi xin Bộ trưởng cho biết tính khả thi của chủ trương này như thế nào  Xin hết. Xin cảm ơn Bộ trưởng. Xin cám ơn   Xin mời 32. Phùng Đức Tiến

Phùng Đức Tiến

 Kính thưa Bộ trưởng, Đề nghị Bộ trưởng làm rõ thêm vấn đề  Kính thưa Bộ trưởng, Đề nghị Bộ trưởng làm rõ thêm vấn đề  báo cáo với Bộ trưởng là sáng nay, Bộ trưởng có đưa thông tin  các đơn vị hành chính thuộc các địa phương  thì tiếp tục thực hiện sáp nhập các đơn vị chuyên môn thì tạm dừng lại  thế nhưng sau Chỉ thị 34 của Ban Bí thư về phòng chống dịch tả lợn châu Phi  rất nhiều địa phương đã sáp nhập  cơ quan thú y với bảo vệ thực vật  thành đơn vị dịch vụ nông nghiệp  trong thời gian qua do sáp nhập các đơn vị thú y  bảo vệ thực vật thành các trung tâm dịch vụ của các địa phương  gây nhiều khó khăn trong phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi  đề nghị Bộ trưởng cho biết việc triển khai Chỉ thị 34 ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư  Nghị quyết 42 ngày 18 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về kiện toàn củng cố hệ thống thú y  các cấp từ Trung ương đến địa phương  theo quy định của Luật Thú y Điều 6 Luật Thú y  tăng cường nâng cao năng lực các cấp uỷ các cấp    để đủ sức thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới như thế nào xin? Trân trọng cảm ơn bộ Trưởng được biểu K07 nguyễn Sơn

Nguyễn Văn Sơn (Nguyễn Sơn) (Phó đoàn)

 Thưa Bộ trưởng, trả lời của Bộ trưởng theo Nghị định 34 của chính sách ở thôn, xóm  thưa Bộ trưởng, trả lời của Bộ trưởng theo Nghị định 34 của chính sách ở thôn, xóm  Đây là cơ chế  trước đây trong Nghị định 92  phần ngân sách  mà các đối tượng không chuyên trách ở cấp thôn  ở cấp xã thì được  Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định và Nhà nước sẽ hỗ trợ 2 phần 3 Các Hội đồng nhân dân tỉnh biểu quyết chính sách phù hợp với thực tiễn  còn nếu như quy định theo Nghị định 34 nguồn này là chỉ được phụ  ở chế độ cho 3 đối tượng còn lại những đối tượng đoàn thể   khoảng mười mấy nhóm nhiệm vụ. Bây giờ nhập thôn lớn hơn nhập các nhóm nhiệm vụ lại còn 8 nhiệm vụ  những nguồn này là do lấy trong đoàn phí hồi phí là một quyết định không thực tiễn  cái này. Một là Nhà nước tiếp tục để các Hội đồng nhân dân các cấp được biểu quyết ngân sách của họ để họ hỗ trợ hoạt động của cơ sở để ổn định tình hình thái có cơ chế chính sách để nguồn thu như thế nào để đáp ứng hoạt động  của các tổ chức đoàn thể và chế độ chính sách chấm  có cả nhóm cán bộ đoàn thể từ mặt trần thanh niên phụ nữ cho đến các lực lượng tại thôn, xóm để   tình hình thôn xóm được ổn định tốt hơn  ý kiến cử tri Hà Tĩnh là ba tháng nay không thực hiện được chi trả chế độ cho nhóm đối tượng này gây bức xúc cho    Xin cảm ơn Bộ trưởng, J07 Bùi Văn Phương

Bùi Văn Phương (Phó đoàn)

 Kính thưa Quốc hội, Bộ trưởng  tôi xin trao đổi với hai Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Bộ Nội vụ  có thể nói là sau khi có nghị quyết của Trung ương  chủ trương là vô cùng hoàn toàn đúng  nhưng khâu tổ chức thực hiện trong Nghị quyết nói rõ là chúng ta phải thể chế luật và các văn bản quy phạm  để chỉ đạo thực hiện thống nhất  nhưng do chúng ta chậm  ban hành các văn bản quy phạm dẫn đến cách làm  và cách hiểu  khác nhau và mỗi nơi một cách  Chính vì vậy nên dẫn đến cái chuyện mà tôi vừa nói chuyện nhập trường. Đây có phải là chủ trương nghị quyết Trung ương hay không   bây giờ việc này hiểu chính tôi và Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân vẫn đang hiểu khác nhau  theo tôi  nghị quyết Trung ương Nghị quyết 19 nói rằng thành lập trường  nhiều cấp học  gồm có tiểu học  trung học cơ sở và trung học phổ thông  phù hợp với điều kiện cụ thể của địa bàn  địa phương  thì tôi hiểu ý chỉ đạo của Nghị quyết này là giải quyết tình hình thực tế do địa bàn địa hình chia cắt  nếu chúng ta cứ làm đầy đủ  máy móc phải đủ điều kiện thành lập trường thì các cháu sẽ phải đi học rất xa  và vì vậy  nghị quyết nêu ra như thế để giải quyết chúng  thành lập một trường có nhiều cấp học để tạo điều kiện tốt cho các cháu đi học  chứ không phải là chủ trương của chúng ta nhập  trường tiểu học vào trường trung học cơ sở để bớt đầu mối và bớt biên chế  chúng tôi đề nghị đây là tình hình thực tiễn   các địa phương đang có nhận thức và thực hin khác nhau giữa đề nghị  bộ cần sớm có văn bản chỉ đạo  phải hiểu nghị quyết Trung ương thế nào cho đầy đủ cho đúng và Nghị quyết Trung ương nói rằng chúng ta làm  tinh giản tổ chức bộ máy biên chế nhưng phải đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Nếu chúng ta tách rời hai mặt này không đúng tinh thần nghị quyết và đồng thời nghị quyết cũng nói rõ trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thì báo cáo cấp có thẩm quyền và vì vậy hôm nay tôi chính thức phát biểu để báo cáo cấp có thẩm quyền. Xin cám ơn hai Bộ trưởng  Xin cám ơn đại biểu Phạm Thị Minh Hiền   Phan Thị Minh Hiền. M 05 Phú Yên

Phạm Thị Minh Hiền

 Kính thưa Bộ trưởng, Từ theo dõi phiên trả lời của Bộ trưởng từ sáng đến giờ tôi tính là khoảng trên 5 lần. Bộ trưởng nhận khuyết điểm  Kính thưa Bộ trưởng, Từ theo dõi phiên trả lời của Bộ trưởng từ sáng đến giờ tôi tính là khoảng trên 5 lần. Bộ trưởng nhận khuyết điểm  nhận trách nhiệm  đặt tâm thế của một    tư lệnh ngành về quản lý nhà nước hiện còn nhiều tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực nội vụ. Tôi rất tin đó là lời nhận khuyết điểm trong thành của Bộ trưởng. Xin thưa Bộ trưởng rằng chúng tôi đại biểu Quốc hội đến với nghiị trường này. Chúng tôi cũng mang rất nhiều tâm tư của cử tri, trong đó có cử chi công chức, viên chức  giáo viên  rất nhiều  lực lượng cử tri hiện đang rất tâm tư rất băn khoăn, lo lắng trước những sự thay đổi trước những nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện liên tục  các chính sách liên quan  đó là sự mệt mỏi với việc tách nhập  là sự mệt mỏi là sự lo âu  của việc làm sao để hoàn thiện các văn bằng chứng chỉ mà cử tri nói với chúng tôi  không khác gì những giấy phép con cả  chính vì những quy định như thế thì tạo ra rất nhiều   lỗ hổng nhiều kẽ hở về mặt pháp lý.  trong báo cáo Bộ Nội vụ gởi đến cho chúng tôi chúng tôi thấy là Bộ Nội vụ cũng nhận định hạn chế tồn tại của việc xây dựng pháp luật, chính sách pháp luật, những hạn chế yếu kém là vẫn còn nhiều các đề án dự án luật là  chậm còn lui xin rút thì xin Bộ trưởng cho biết có bao nhiêu đề án bao nhiêu dự án  xin lỗi xin rút không đạt được chất lượng và rất mong Bộ trưởng là thẳng thắn có đánh giá liên quan đến lực lượng  đội ngũ cán bộ tham mưu về  chính sách về xây dựng pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật trong ngành  nội vụ hiện nay  cần đầu tư gì cho lực lượng này vì tôi nghĩ rằng đây là khâu quan trọng nhất    Xin cám ơn Bộ trưởng N 22 Lưu Bình Nhưỡng

Lưu Bình Nhưỡng

 Cảm ơn Chủ tịch Quốc hội   Trước hết là báo cáo Bộ trưởng là tôi rất đồng tình với một số ý kiến ý kiến của đại biểu Nguyễn Sơn Hà Tĩnh và một số đại biểu liên quan đến cán bộ cấp xã. Chúng tôi đi tiếp xúc cử tri về tiếp xúc với anh em xã, phường có những người lãnh đạo cỡ 67.000 dân nhưng có những người lãnh đạo trên 1 vạn dân  Họ cũng đều là cỡ cái tầm sư trưởng cả  lãnh đạo tất cả mọi mặt từ chính trị đến kinh tế xã hội, văn hoá  để hoàn thành tốt nhiệm vụ  mày. Bây giờ chúng ta không   liên thông thực sự với họ mà lại theo kiểu xét họ như những người khác, thậm chí chỉ cần ta gọi là ưu tiên một chút so với những người mới ra trường. Tôi cho rằng như thế là không công bằng mà như thế không đúng với nguyên tắc về tổ chức hoạt động của Nhà nước và tổ chức chính quyền địa phương  tôi đề nghị phải xem xét vấn đề này phải ghi vào trong luật  tổ chức trong đợt này và tôi thấy nhiều đại biểu Quốc hội rất tâm tư vấn đề này  nên đề nghị Bộ trưởng hôm nay phải nghiên cứu để có   nhìn nhận thật chính xác để anh em nó đỡ tội nghiệp  báo cáo Bộ trưởng là chúng tôi rất tâm tư về vấn đề là nhiều cán bộ sử dụng bằng giả  sử dụng cái quan hệ thân hữu, sử dụng tất cả các biện pháp tiêu cực  để sau đó họ trưởng thành   trong các cơ quan và cứ như thế gọi lên và tạo nên những băng nhóm tham nhũng trong hệ thống Nhà nước và làm cho mục rỗng hệ thống  rất nhiều đại biểu rất băn khoăn về vấn đề này  thế thì  cái kiểu xử lý của chúng ta là giơ cao đánh khẽ năm ngoái. Bộ trưởng báo cáo là 12 trường hợp đi thanh tra về toàn có rút kinh nghiệm  đấy. Tôi đã phát biểu trước Quốc hội rồi  năm nay chúng ta thấy nhiều trường hợp, trong đó có cả trường hợp của Bộ Nội vụ là chuyển từ  chỗ nọ chỗ kia kiểu đánh bùn sang ao. Tôi cho rằng cách xử lý cán bộ sai phạm của chúng ta như thế là không đầy đủ, không tốt dẫn đến những hệ luỵ sau này   đề nghị Bộ trưởng cũng hết sức lưu ý về vấn đề này. Xin hết. Xin cám ơn sau đây xin mời Bộ trưởng trả lời

Lê Vĩnh Tân (Bộ trưởng Bộ nội vụ )

 Kính thưa đại biểu Quốc hội  theo ý kiến của đại biểu Tp Hồ Chí Minh  về biên chế giáo viên  giảm biên chế cơ học  nhân đây  dân cư tập trung  di dân Đông như thế về Tp Hồ Chí Minh và không tăng biên chế  xin báo cáo với đại biểu tiếp  trong tổng hợp  19  thành phố Hồ Chí Minh không đề nghị tăng biên chế giáo viên mầm non  thế nên nếu tỉnh nào có đề nghị chúng tôi đề nghị xét hết   Riêng đối với Bình Dương, Tp Hồ Chí Minh không có, Bình Dương đã bố trí tăng thêm 112  thật là nơi tập trung thì báo cáo theo yêu cầu thực tế của từng địa phương. Chúng tôi tổng hợp báo cáo Bộ Chính trị   và được Bộ Chính trị, Thủ tướng cũng đồng ý tăng đã phân các nơi đồng ý  về vấn đề nghị tổng kết đề án vị trí việc làm  tôi xin tiếp thu ý kiến này  Đề án vị trí việc làm này được triển khai từ năm 2015   nếu đến năm 2020 đã 5 năm thực hiện Đề án vị trí việc làm thì vào   chúng tôi sẽ sơ kết về vị trí việc làm kết hợp với việc xây dựng đề án vị trí việc làm để trả lương theo đề án cải cách chính sách tiền lương vào năm 2020 sẽ trình Bộ Chính trị  thông qua đề án  vị trí việc làm để trả lương   đồng thời sẽ sơ kết 5 năm thực hiện Đề án vị trí việc làm đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trong thời gian sắp tới.   Đại biểu Thủy có hỏi là Nghị định Bộ trưởng và Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo đã thống nhất với nhau  tờ trình Chính phủ thì chừng nào ban hành  xin báo cáo tuần sau. Chúng tôi làm văn bản báo cáo Thủ tướng  trình Thủ tướng cho chủ trương  chúng tôi sẽ nêu rõ lý do vì sao phải có nghị quyết  biên chế của giáo dục  bởi vì tình hình chúng ta không thể giải quyết từng Chap Chap Chap  phải giải quyết một cách căn cơ đối với biên chế của giáo dục  để cho Quốc hội cũng như Chính phủ cũng như các địa phương đỡ gánh nặng nề đi  chứ không phải phát sinh bữa nay chúng ta giải quyết phát sinh khác lại tiếp tục giải quyết  nên có nghị quyết căn cơ để giải quyết vấn đề này trong giáo dục trong thời gian sắp tới   tinh giản biên chế thì tôi đã giải thích nhiều về nguyên tắc cao bằng không có nguyên tắc co bằng   ý kiến của đại biểu Đinh Duy Lượng  vấn đề thi trên máy tính  hiện nay có vấn đề bất cập trong Nghị định 161 đưa ra 2 phương án  một phương án đã khuyến khích sử dụng máy tính  với những trường hợp những nơi có đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện   Ngoài ra, những nơi nào không đủ điều kiện thực hiện vấn đáp  chúng ta áp dụng hình thức như thế  về lâu dài thì nên áp dụng hình thức thi tuyển trên máy tính   ngài nên trong Nghị định số 161 vẫn còn hai hình thức  không chỉ là một  tao đang khuyến khích mang tính phù hợp hơn  xin ý kiến của đại biểu Bình Lào Cai  về kết quả của Đề án  xã, phường  xã, huyện  xã, phường, xã, huyện, nhất là vấn đề tinh giản biên chế thực hiện chế độ chính sách xã này. Tôi đã có giải trình  qua tổng hợp  có ba mươi tám tỉnh  và kế hoạch đề án của tỉnh đã đưa ra lộ trình cụ thể  có giải pháp cụ thể nào giải quyết trước   mắt cái nào sắp xếp, điều chuyển giải quyết chế độ chính sách và giải quyết 5 năm  đã có lộ trình cụ thể  tuy nhiên  để đảm bảo nguồn ngân sách  hỗ trợ cho địa phương giải quyết chính sách này  chúng tôi sẽ tổng hợp sau khi thẩm định hết 45 tỉnh này  báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ  thông qua Bộ Tài chính để tìm giải pháp hỗ trợ ngân sách cho các địa phương giải quyết thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách của Nhà nước  chứ không phải để cho địa phương để thực hiện trên tinh thần tinh giản biên chế   giống như chúng ta thực hiện 108 và 133 vừa qua  ngân sách Trung ương chịu trách nhiệm về vấn đề này  Nghị định 45 thì xin thưa với đại biểu Quốc hội chúng tôi đã 3 lần trình Chính phủ  và một lần báo cáo Bộ Chính trị  theo chỉ đạo của Bộ Chính trị  Bộ Nội vụ. Tiếp tục  đánh giá tác động của việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 45   về hội  chúng tôi đã tổng hợp tham mưu cho Ban cán sự Đảng, Chính phủ đã trình báo cáo của Chính phủ với Ban với Bộ Chính trị  những vấn đề bất cập trong việc  hiện nay thông qua Nghị định về  45  Xin thưa với đại biểu Quốc hội là lễ hội  được báo cáo tại kỳ họp lần thứ hai của Quốc hội không thông qua được  đến giờ này thì nhu cầu sửa đổi Nghị định 45 là hết sức cần thiết và bức xúc   đến giờ này chúng tôi đã hai lần trình chưa sửa Nghị định 45. Đây là lĩnh vực phức tạp như thế thì cũng xin phép trước Quốc hội cho chúng tôi làm tất cả mọi thủ tục theo quy trình, trình cơ quan có thẩm quyền khi có ý kiến cơ quan thẩm quyền. Chúng tôi nhanh chóng hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính phủ lãnh kí thay đổi Nghị định 45 trong thời gian sắp tới  về vấn đề nghị bỏ thi, nâng ngạch  chuyện phải xét  xét nâng ngạch  như tôi đã trả lời bắt đầu từ năm 2021  để thực hiện chế độ cải cách tiền lương  Trong đó đã trả lương theo chức vụ lãnh đạo quản lý  Nhà Trắng trả lương theo vị trí việc làm  tôi có nói là đầu giờ chiều nay trả lương theo vị trí việc làm đối với viên chức không giữ chức danh lãnh đạo, quản lý   phải trả lương theo ngạch.  Như vậy thì trả lương theo ngạch  giao theo vị trí việc làm hay thi vào vị trí việc làm để trả lương theo ngạch  Đây là vấn đề sắp tới bàn kỹ khi thể hiện của Luật cán bộ, công chức, viên chức   bởi vì nó trả lương theo vị trí việc làm phải thi vị trí việc làm   mà vị trí đó tương đương ngạch chuyên viên cao cấp thì đương nhiên hưởng lương chuyên viên cao cấp  nên xét về thi  chúng ta sẽ bàn kỹ trong Nghị định quy định sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức, viên chức   báo cáo Quốc hội như thế. V  ề củng cố hệ thống thú y các nghị định của  đại biểu nói việc mâu thuẫn giữa các nghị định của Chính phủ  có liên quan đến lĩnh vực thú y chúng tôi xin ghi nhận ý kiến này để chỉ đạo rà soát lại  những vấn đề liên quan về mặt tổ chức  mà nếu Nghị định trước đây  có quy định thực hiện theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tức là chỉ có  cơ quan, tổ chức Nhà nước mới được quyền ban hành về tổ chức, cơ cấu còn quy định của ngành không quy định về tổ chức bộ máy đối với các cơ quan, đơn vị này  Xin cám ơn các vị đại biểu Quốc hội   Xin cảm ơn Bộ trưởng tôi mời thêm năm đại biểu nữa   nếu còn thời gian thì sẽ mời tranh luận đại biểu Trần Thị Hằng Bắc Ninh

Trần Thị Hằng (Phó đoàn)

 Kính thưa Bộ trưởng hiện nay việc tổ chức thi chuyên viên lên chuyên viên chính như Bộ trưởng đã phát biểu đã phân cấp về cho địa phương. Tuy nhiên, còn nhiều ý kiến băn khoăn trong phân cấp của Bộ  khâu đề thi chấm thi và giám sát kỳ thi. Như vậy đã thực sự phân cấp chưa xin đề nghị giải đáp rõ những băn khoăn của cử tri cái thứ hai nữa   là thực hiện việc thí điểm hợp nhất Văn phòng cấp uỷ với Văn phòng Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp huyện.  Tuy nhiên, trong thực tế tổ chức thực hiện các địa phương còn lúng túng trong giải quyết các chế độ biên chế của cấp uỷ được thêm phụ cấp 30% cùng một văn phòng có 2 chế độ phụ cấp. Như vậy, Bộ trưởng đã trả lời là đã  có đề nghị của cấp tỉnh và bộ cũng đang hướng là sẽ chuyển biên chế của bên chính quyền  sang bên cấp uỷ. Tuy nhiên thì cũng chưa biết bao giờ có văn bản này hết. Nếu biết thì để tôi tiếp xúc cử tri. Xin mời đại biểu Tăng Thị Ngọc Mai Trà Vinh  thấu. Kính thưa Bộ trưởng ngành Giáo dục thiếu trên 87.000 giáo viên  mày giấu viên chiếm 70% số lượng viên chức  vậy sắp tới là bao giờ thì giải quyết được mâu thuẫn  vừa có đủ giáo viên vừa giảm được 10% biên chế đến năm 2021. Theo Bộ trưởng thì việc thiếu biên chế ngành giáo dục như hiện nay  thì có ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế và giải quyết việc làm không  có vi phạm quyền trẻ em không   bởi có học sinh mới có giáo viên mà muốn có giáo viên thì phải mất ít nhất 6 tháng sau khi có học sinh sinh các trường   Xin cám ơn đại biểu đại biểu Hoàng Quốc thưởng Hải Dương

Hoàng Quốc Thưởng (Phó đoàn)

 Kính thưa Bộ trưởng  Kính thưa Bộ trưởng  tôi xin trao đổi với Bộ trưởng. Thứ nhất là việc  bố trí việc làm cho sinh viên cử tuyển đối với dân tộc thiểu số ít người  và dân tộc, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn  trong những năm vừa qua  việc sắp xếp việc làm cho các em sau khi tốt nghiệp ra trường rất khó khăn mà cụ thể giai đoạn 2010 và 2017  hệ số sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng  theo chế độ cử tuyển, 3774 người  Trong đó chỉ có 2202 người được bố trí việc làm chiếm gần 60%  hơn 40% và chưa có việc làm  do hình thức tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức đã có nhiều thay đổi  theo quy định  của pháp luật  Trong khi đó, Luật giáo dục năm 2015 quy định khi các em phải sắp xếp, bố trí việc làm cho phù hợp   xin ý kiến Bộ trưởng cho biết các giải pháp thực hiện vấn đề này. Xin cảm ơn Bộ trưởng đại biểu Rơ Châm Long  Kon Tum   

Rơ Châm Long

Thưa Bộ trưởng  tôi có hai câu hỏi gửi đến Bộ trưởng nghĩ sao  qua nhiều cuộc tiếp xúc cử tri cử tri có ý kiến và kiến nghị như sau  đối với những người làm công tác ở thôn, xóm, làng bản để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ an ninh trật tự an toàn xã hội tại địa bàn  có vai trò rất quan trọng. Tuy nhiên, những người này ngoài chế độ trợ cấp  rất thấp  các quy định của pháp luật trong hoạt động này của họ hầu như chưa có  Bộ trưởng cho biết quan điểm của Bộ có cần thiết đề xuất  ban hành văn bản trình Bộ ban hành một khung pháp lý cho hoạt động của những người làm công tác ở thôn, xóm, làng bán hay không  Câu thứ hai  việc thi tuyển vào cán bộ, công chức, viên chức đối với người dân tộc thiểu số gặp rất nhiều khó khăn và tỷ lệ đỗ đạt tỷ lệ rất thấp  và rất khó có cơ hội vào xin Bộ trưởng cho biết đâu là giải pháp để tháo gỡ vấn đề này  Tôi xin cảm ơn Bộ trưởng   Xin mời đại biểu Ngô Thị Minh Quảng Ninh

Ngô Thị Minh

 Kính thưa Bộ trưởng, Tôi xin gửi Bộ trưởng Ba vấn đề sau  Kính thưa Bộ trưởng, Tôi xin gửi Bộ trưởng Ba vấn đề sau  Vấn đề thứ nhất là vẫn tiếp tục  hợp đồng của 256 giáo viên của huyện Sóc Sơn thì Bộ trưởng trả lời nhưng mà hiện nay là văn bản trả lời từ trước nhưng kết quả không như Bộ trưởng nói cho chúng tôi đề nghị Bộ trưởng phối hợp sâu hơn với Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố Hà Nội để giải quyết dứt điểm cho 236 giáo viên huyện Sóc Sơn. Thứ hai, quan điểm tham mưu của Bộ trưởng   về hướng dẫn các địa phương để bố trí cán bộ làm công tác trẻ em cấp xã hiện nay là 11 nhiệm vụ này mà nếu cứ giảm biên chế theo kiểu này thì tình trạng bạo hành xâm hại trẻ em sẽ còn diễn ra rất phức tạp. Vấn đề thứ ba là giải pháp phối hợp của Bộ với chính quyền các địa phương như Bộ trưởng Bộ Giáo dục vừa nói dồn ghép cơ học các điểm trường hiện nay đang  một số địa phương làm môi trường đi học của học sinh rất nhiều nơi rất phức tạp và không đảm bảo quy định của Bộ Giáo dục về số km đến trường thì xin đề nghị Bộ trưởng phối hợp có các giải pháp thoả đáng và xin cảm ơn Bộ trưởng. Xin cám ơn  Xin mời đại biểu Thái Trường Giang  b 15   một phút

Thái Trường Giang

 Kính thưa Bộ trưởng  hồi sáng tới giờ thì nghe Bộ trưởng trả lời về vấn đề  bằng cấp  chứng chỉ tôi rất đồng tình  Tuy nhiên, nếu đợi cho Luật công chức, viên chức  có hiệu lực  và có Nghị định Thông tư hướng dẫn thực hiện cái đó thì còn có thời gian  vậy thì với trách nhiệm của mình  Bộ trưởng có thể ra một văn bản để các địa phương dừng thực hiện cho đến khi có Nghị định   để thực hiện được hay không, 2 vấn đề gian lận thi cử  ở trong  bằng cấp chứng chỉ này  vừa qua báo chí và dư luận xã hội cũng lên án rất nhiều và phanh phui nhiều vụ  việc của các đơn vị, tổ chức thi và cấp chứng chỉ  đề nghị Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo để khắc phục  triệt để tình trạng gian lận thi cử cấp chứng chỉ. Xin cám ơn Bộ trưởng  xin mời xin mời Nguyễn Anh Trí F 20 phút    thưa toà.

Nguyễn Anh Trí

Tôi xin rút vì hầu hết các ý kiến tôi được mọi người tranh luận, đại biểu Bùi Thị Thuỷ M 22   Thanh Hoá

Bùi Thị Thủy

 Xin cảm ơn Bộ trưởng đã trả lời câu hỏi của tôi. Tuy nhiên, còn một bộ trưởng chưa trả lời xin Bộ trưởng trả lời đó là còn hơn 11.000 lao động hợp đồng trạm y tế xã, phường, thị trấn trên 1010 tỉnh thành tại sao không được đưa vào văn bản  Xin cảm ơn Bộ trưởng đã trả lời câu hỏi của tôi. Tuy nhiên, còn một bộ trưởng chưa trả lời xin Bộ trưởng trả lời đó là còn hơn 11.000 lao động hợp đồng trạm y tế xã, phường, thị trấn trên 1010 tỉnh thành tại sao không được đưa vào văn bản   đồng ý cho tuyển dụng như đối với giáo viên hợp đồng trước ngày 31 tháng 12 năm 2015 trở về trước và khi nào thì họ được biên chế viên chức y tế theo Nghị định 117 năm 2014  Xin cám ơn Bộ trưởng. Xin cám ơn sau đây  Kính mời Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình sẽ trả lời báo cáo thêm về vấn đề mà đại biểu quan tâm    thuộc lĩnh vực mình phụ trách

Trương Hòa Bình (Phó thủ tướng, UV Bộ Chính trị)

  Tôi xin được phép 8 phút để trả lời  Kính thưa Chủ tịch Quốc hội  các vị đại biểu Quốc hội và đồng bào và cử tri cả nước  cải cách  tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đổi mới chế độ công vụ  công chức là chủ trương lớn quan trọng được đề cập  trong các Nghị quyết số 18192627  của Ban Chấp hành Trung ương  quy định số 205 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực  trong công tác cán bộ  và chống chạy chức chạy quyền mục tiêu quan điểm xuyên suốt là xây dựng tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, tinh gọn  phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cơ quan cấp chính quyền thực hiện tinh giản biên chế nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả  của bộ máy, chính quyền các cấp  công tác này nhận được sự quan tâm của Quốc hội và cử tri cả nước   trên cơ sở kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016  tại kỳ họp thứ tư Quốc hội đã  ban hành Nghị quyết số 56   Quốc hội khoá 14 về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả.   Thời gian qua Chính phủ đã nỗ lực trong việc sắp xếp tổ chức kiện toàn tổ chức hành chính nhà nước và cải cách chế độ công vụ, công chức theo các chủ trương, định hướng của Đảng nghị quyết của Quốc hội đã đạt được kết quả quan trọng. Bước đầu  những kết quả tích cực nổi bật  đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã báo cáo trước Quốc hội. Bên cạnh những kết quả đạt được  quá trình tổ chức thực hiện còn một số khó khăn, vướng mắc  tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước một số lĩnh vực  chưa thực sự tinh gọn, hiệu quả hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập  còn cồng kềnh phân tán xã hội hoá dịch vụ sự nghiệp công còn hạn chế một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức  còn hạn chế yếu kém về phẩm chất, năng lực chưa làm tròn, chức trách nhiệm vụ được giao  còn tình trạng tham nhũng vặt  công tác thực thi chính sách pháp luật còn chưa hiệu quả  vẫn còn  sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm việc xử lý sai phạm chưa nghiêm  công tác đánh giá chất lượng đội ngũ  công chức, viên chức chưa thực chất số liệu chưa thuyết phục. Chính phủ cũng đã nắm được  bà đang từng bước có giải pháp xử lý. Thưa Quốc hội  kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống hành chính nhà nước là nhiệm vụ quan trọng được Chính phủ quan tâm chỉ đạo  tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội cử tri cả nước  Chính phủ sẽ tập trung thực hiện quyết liệt đồng bộ các việc sau  ban hành các văn bản về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và công vụ công chức để thể chế hoá chủ trương của Đảng, các luật mới sẽ được Quốc hội thông qua  trong đó đặc biệt lưu ý những vấn đề đại biểu đã nêu như tiếp tục rà soát, sắp xếp, thu gọn đầu mối tổ chức của các cơ quan bố trí số lượng cấp phó phù hợp đối với việc thí điểm hợp nhất các sở, địa phương căn cứ ý kiến của các cơ quan Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Nội vụ xây dựng lộ trình thực hiện phù hợp khả thi thận trọng trong công tác sắp xếp tổ chức và bố trí cán bộ đẩy mạnh đổi mới cơ chế hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập theo lộ trình như Nghị quyết Trung ương 6 khoá 12 gắn với nâng cao chất lượng và thực hiện xã hội hoá, dịch vụ sự nghiệp công chỉ đạo các Bộ hoàn thiện định mức biên chế giáo dục y tế cho phù hợp với thực tế rà soát, ban hành Nghị quyết của Chính phủ. Đẩy mạnh phân cấp quản lý theo ngành, lĩnh vực giữa Trung ương và địa phương tới đây Chính phủ mong Quốc hội tiếp tục quan tâm kịp thời xem xét ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung các quy định trong các văn bản luật, tạo cơ sở pháp lý triển khai thực hiện phân cấp thực hiện có hiệu quả tinh giản biên chế quan tâm công tác cán bộ khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính bảo đảm chế độ chính sách đối với cán bộ vừa rôi riêng khối giáo dục và y tế để thực hiện nghiêm Nghị quyết số 19 Trung ương bảo đảm nguyên tắc đáp ứng dịch vụ cơ bản thiết yếu cho xã hội có học sinh phải có giáo viên đứng lớp có bệnh nhân phải có cán bộ y tế đã bổ sung giáo viên mầm non cho các tỉnh có mức tăng dân số cơ học cao và các tỉnh Tây Nguyên, các địa phương còn lại vẫn thiếu biên chế. Chính phủ chỉ đạo Bộ Nội vụ phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương giải quyết đối với các cấp học khác tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp về sắp xếp, giảm đầu mối, đơn vị rà soát, sửa đổi quy định về định mức bảo đảm phù hợp với thực tiễn các địa phương còn chỉ tiêu biên chế thực hiện tuyển dụng các trường hợp đã ký hợp đồng trước năm 2015 đã đóng bảo hiểm y tế chấn chỉnh các bộ, ngành, địa phương trong công tác quản lý cán bộ bổ nhiệm đề bạt người thiếu theo chuẩn sai quy trình người nhà làm đúng chức trách của người đứng đầu trong việc quản lý, sử dụng, bổ nhiệm cán bộ phát hiện và xử lý vi phạm. Tăng cường trách nhiệm của Bộ, ngành, địa phương trong công tác đánh giá cán bộ bảo đảm thực chất tạo cơ sở thực hiện tinh giản biên chế bố trí sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, tránh ý kiến trái chiều trong dư luận và xã hội về kết quả đánh giá Kính thưa Quốc hội, Những vấn đề về sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh giản biên chế theo hướng thu gọn đầu mối là vấn đề đóng đến tổ chức con người và rất phức tạp trong quá trình thực hiện phải giải quyết những vấn đề do lịch sử để lại đã tồn tại một thời gian dài. Chính phủ xác định phải làm từng bước thận trọng, vừa làm vừa rút kinh nghiệm vừa lắng nghe theo ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động để có giải pháp giải quyết đúng quy định của pháp luật nhưng đồng thời phải đảm bảo hợp tình hợp lý, cá biệt có những vấn đề phải hợp đạo lý Chính phủ đang có những chủ trương giải quyết phải vừa đạt được yêu cầu các nghị quyết của Đảng, Quốc hội vừa không tạo ra những vấn đề xã hội bức xúc. Ví dụ giải quyết vấn đề giáo viên hợp đồng sắp xếp cán bộ Gilroy. Vấn đề sáp nhập một số cơ quan Vân vân một số vấn đề một số vấn đề Quốc hội đang thảo luận. Ví dụ như sáp nhập 3 Văn phòng đã được xác định trong Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương và một số vấn đề liên quan đến hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, tổ chức bộ máy, các cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân thì hiện nay Quốc hội đang thảo luận Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Chính phủ sẽ trân trọng lắng nghe ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để có phương án tiếp thu phù hợp thay mặt Chính phủ. Xin trân trọng lắng nghe, ghi nhận cảm ơn ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội sắp xếp, cải tiến bộ máy tinh giản biên chế không phải là vấn đề mới trong các giai đoạn phát triển của đất nước chúng ta đã tiến hành một số lần nhưng vấn đề này chưa bao giờ là dễ dàng chính phủ xác định đây là vấn đề khó    xin kính chúc sức khoẻ các đồng chí.

Nguyễn Thị Kim Ngân-Chủ tịch Quốc hội

Xin trân trọng cảm ơn Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình Quốc hội luôn luôn đồng hành cùng Chính phủ Kính thưa Quốc hội thời gian, chất vấn và trả lời chất vấn đối với lĩnh vực nội vụ tới thời điểm này là hết thời gian và tại phiên chất vấn này đã có 40 đại biểu đặt câu hỏi có 16 đại biểu tranh luận còn ba mươi đại biểu Quốc hội và 4 tr tranh luận nhưng không đủ thời gian đề nghị tất cả những câu hỏi mà chưa được hỏi hội trường gửi tới Bộ trưởng trả lời bằng văn bản cùng với Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trương Hoà Bình và các vùng và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tham gia trả lời những nội dung liên quan phiên chất vấn diễn ra sôi nổi trách nhiệm xây dựng các đại biểu đặt câu hỏi thẳng thắn sâu sắc có tính thực tiễn cao và tích cực tranh luận để làm rõ vấn đề. Đây là lần thứ hai trả lời chất vấn trước Quốc hội Bộ trưởng có nhiều kinh nghiệm nắm chắc tình hình thực trạng những vấn đề bức xúc thuộc lĩnh vực quản lý của ngành phần trả lời của Bộ trưởng mạch lạc rõ ràng cầu thị và rất thẳng thắn nhận trách nhiệm trước Chính phủ và Quốc hội nội dung chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực nội vụ hôm nay là những vấn đề luôn mang tính thời sự và trong thực tiễn đang có nhiều vướng mắc được các đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm bởi nó liên quan trực tiếp đến công tác cán bộ, công chức, viên chức đến hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Nhà nước liên quan tới công tác quản lý, điều hành của từng ngành, từng địa phương và trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với công tác cán bộ, trên cơ sở các nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội sự tập trung chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nội vụ đã nỗ lực triển khai và hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn liên quan đến tổ chức sắp xếp bộ máy tinh giản biên chế và làm tốt nhiệm vụ quản lý ngành đề nghị Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của đại biểu Quốc hội triển khai hiệu quả các giải pháp trước mắt và lâu dài liên quan đến nhiệm vụ, lĩnh vực đã được chất vấn tập trung vào một số vấn đề sau đây tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương của Quốc hội về đổi mới sắp xếp tổ chức của hệ thống các cơ quan hành chính các đơn vị sự nghiệp công lập Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã bảo đảm chặt chẽ theo Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội sớm tổng kết mô hình thí điểm việc hợp nhất các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ liên thông hoặc tương đồng do địa phương đăng ký hoặc theo Nghị quyết của Quốc hội và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đẩy mạnh công tác chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm túc và quyết liệt hơn nữa đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập để đạt được mục tiêu đề ra xây dựng đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các bộ, ngành, địa phương và đề án tinh giản biên chế của Bộ, ngành, địa phương theo lộ trình đến năm 2021 rà soát việc tinh giản biên chế đối với lĩnh vực giáo dục và y tế sửa đổi, bổ sung định mức học sinh giáo viên trên lớp định mức nhân viên y tế giường bệnh trên giường bệnh cho phù hợp theo từng vùng và giữa nông thôn với đô thị giữa miền núi với đồng bằng bảo đảm mục tiêu người học phải có giáo viên người bệnh phải có bác sĩ năm 2019 cố gắng xử lý dứt điểm bất cập về hợp đồng đối với giáo viên và nhân viên y tế năm 2020 ban hành Nghị quyết về tinh giản biên chế đối với ngành giáo dục và y tế tích cực, đôn đốc hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong năm 2019, bảo đảm chặt chẽ đúng quy trình, thủ tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện với đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị có phương án lộ trình bố trí sắp xếp tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức bảo đảm quyền lợi cho các cán bộ, công chức dôi dư và những người hoạt động không chuyên trách khuyến khích, tăng cường thực hiện chế độ kiêm nhiệm tiếp tục rà soát thường xuyên theo dõi, đánh giá công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, bồi dưỡng, đào tạo, thi nâng ngạch, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức xây dựng quy định mới về tuyển dụng quy hoạch bổ nhiệm, bổ nhiệm lại thôi giữ chức vụ từ chức miễn nhiệm, luân chuyển đối với công chức lãnh đạo, quản lý quy định về chế độ, chính sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ là người dân tộc để triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngay sau khi luật có hiệu lực nghiên cứu việc tổ chức thi xét nâng ngạch, bảo đảm phù hợp với đề án tiền lương đáp ứng yêu cầu thực tế rà soát lại các điều kiện về các quy định tin học ngoại ngữ trong thi nâng ngạch, bổ nhiệm, tổng kết, hoàn thiện các quy định và triển khai xây dựng vị trí việc làm khoa học làm cơ sở cho việc sắp xếp, bố trí cán bộ tinh giản biên chế, rà soát, ban hành quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức bồi dưỡng lý luận chính trị đối với từng chức danh, chức vụ bảo đảm thiết thực, tránh trùng lặp về nội dung, lãng phí về nguồn lực năm 2019. Sơ kết đề án thí điểm tuyển chức danh lãnh đạo cấp vụ cấp phòng để có chủ trương chung về chính sách này tham mưu cho cấp có thẩm quyền sớm ban hành quy định xử lý vấn đề hàm trong bộ máy Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh việc phân cấp cho các bộ, ngành, địa phương trong công tác cán bộ, làm tốt công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn sửa đổi các quy định về đánh giá, phân loại cán bộ cụ thể khoa học trên cơ sở kết quả việc làm gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác đánh giá bảo đảm kết quả đánh giá cán bộ, công chức, viên chức thực chất sát với thực tế tăng cường công tác thanh tra thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác cán bộ thực hiện nghiêm công tác kỷ luật cán bộ có cơ chế để loại bỏ các cán bộ, công chức không đủ điều kiện về đạo đức, năng lực, trình độ tham nhũng, lãng phí Kính thưa Quốc hội, Qua phiên chất vấn hôm nay, các đại biểu Quốc hội ghi nhận sự nỗ lực và những kết quả tích cực của ngành Nội vụ và của cá nhân, Bộ trưởng sự chỉ đạo, điều hành của Bộ trưởng rất sát sao qua những câu hỏi tranh luận rất cụ thể và rất trách nhiệm mang tính xây dựng cao. Quốc hội mong muốn Bộ trưởng tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm khắc phục tồn tại, hạn chế tạo, chuyển biến tích cực trong lĩnh vực này trong thời gian sắp tới phiên chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ ba. Xin dừng tại đây. Xin cảm ơn Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình. Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ và các vị đại biểu Quốc hội Sau đây xin mời Quốc hội nghỉ sáng mai chúng ta tiếp tục phiên chất vấn của ngày thứ ba đối với Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng Xin cảm ơn Quốc hội.