VTV đưa tin về Giải pháp Speech to text của VAIS

VTV đưa tin về Giải pháp Speech to text của VAIS