Vietnam Artificial Intelligence System won the first prize in Automatic Speech Recognition Contest

Vietnam Artificial Intelligence System won the first prize in Automatic Speech Recognition Contest.

On October 13, at VLSP 2019 (Vietnamese Language and Speech Processing), an annual conference on natural language and speech processing for Vietnamese, VAIS participated in two shared tasks of Automatic Speech Recognition (ASR) and Hate Speech Detection on Social Networks. Here, in the ASR contest, VAIS won first prize with a word error rate (WER) of 4.85%. In 2018, VAIS also won first prize in this category with an WER of 6.4%. How big the improvement is!

This victory is a motivation for us to continue developing and perfecting our core technologies, bringing practical applications into every aspect of Vietnamese lives.

Hệ thống Trí thông minh Nhân tạo Việt Nam đạt giải nhất cuộc thi Nhận dạng Tiếng nói Tiếng Việt.

Ngày 13/10 vừa qua tại VLSP 2019 (Vietnamese Language and Speech Processing), một hội nghị thường niên về Xử lý ngôn ngữ tự nhiên và tiếng nói cho tiếng Việt, VAIS đã tham gia 2 cuộc thi là Nhận dạng tiếng nói (Automatic Speech Recognition) và Phát hiện Phát ngôn Tiêu cực trên Mạng xã hội (Hate Speech Detection on Social Networks). Tại đây, trong cuộc thi nhận dạng tiếng nói, VAIS đạt giải nhất với tỉ lệ lỗi từ (WER) đạt 4.85%. Năm 2018, VAIS cũng đạt giải nhất hạng mục này với tỉ lệ lỗi từ đạt 6.4%. Đó là một một bước nhảy vọt rất đáng kể!

Chiến thắng này là động lực để chúng tôi tiếp tục phát triển và hoàn thiện công nghệ lõi của mình, đưa những nghiên cứu áp dụng thực tế vào mọi mặt cuộc sống của người Việt.